St. Kl.Ohridski LogoМариинско евангелие

Описание      Публикации      Образци от ръкописа       Образци от текста
Кратко описание

Старобългарско четириевангелие от Х в. Съдържа 173 л. пергамент, писани с обла глаголица, по 30 реда на страница. Намерено е през 1845 г. от известния руския славист В. Григорович в светогорския скит „Св. Дева Мария", откъдето произлиза и името му. Началото и краят на ръкописа са изгубени - липсва текстът от Матей 1, I-5,23, попълнен в Ягичевото издание с текст от Дечанското евангелие от XIII в., и Йоан 21:18-21:25. В средата липсват л. 134 (Йоан 1:1-5:23), на мястото на който по-късно е вмъкнат лист с кирилско писмо, и л. 167 (Йоан 18:13-18:29), заменен в изданието на Ягич с текст от Зографското евангелие. Пред евангелията от Лука и Йоан има миниатюрни изображения на съответните евангелисти. Паметникът произхожда от югозападната българска глаголическа традиция. Първоначалното предположение на В. Ягич във връзка със западна сърбо-хърватска езикова област днес няма под-дръжници. Най-вероятно ръкописът е писан някъде в югозападна българска говорна област, Мариинското евангелие показва подчертана архаичност в областта на морфологията; фонетиката му отразява по-късна фаза от раз-витието на старобългарския език, а в лексикално отношение следва първоначалния Кирило-Методиев евангелски превод. Днес запазените части на паметника се намират в различни книгохранилища. Основната му част (171 л.) са в Григоровичевата сбирка в РГБ (Григ. 6 или Муз. 1689); два л. от ръкописа, известни като Михановичеви листа, се съхраняват във Виенската национална библиотека (Cod. Slav. 146).

проф. Татяна Славова

Публикации:
 • Miklosich, Fr. Glagolitisches Fragment: Evang. Joann. 19.9 bis 19.28. In: Slavische Bibliothek. Beiträge zur slavischen Philologie und Geschichte. 1. WIen, 1851, 261-263.
 • Григорович, В. И. 1. Предварительные сведения, касающиеся литературы церковно-славянской. 2. О древнейших памятниках церковно-славянской литературы. В: В. И. Григорович. Статьи, касающиеся древнего славянского языка. Казань, 1852, 53-70, 74
 • Шафарик, П. И. Взгляд на древность глагольской письменности. ИОРЯС, 1, 1852, 369
 • Срезневский, И. И. Исследования о древних памятниках старославянской литературы. ИОРЯС, 1, 1852, 85, 103-104
 • Срезневский, И. И. Исследования о древних памятниках старославянской литературы. 4. Глагольское четвероевангелие В. И. Григоровича. ИОРЯС, 2, 1853, 241-247.
 • Šafařík, P. J. Památky hlaholského písemnictví. Praha, 1853, VIII-IX, 47-50
 • Berčić, J. Chrestomathia linguae veteroslovenicae charactere glagolitico e codicibus, codicum fragmentis et libris impressis. Pragae, 1859, 66-69.
 • Срезневский, И. И. Из обозрения глаголических памятников. Известия Императорского археологического общества, 4, 1863, 1, 1-16
 • Срезневский, И. И. Древние глаголические памятники, сравнительно с памятниками кириллицы. СПб., 1866, 91-115, 157-162
 • Викторов, А. Е. Собрание рукописей В. И. Григоровича. М., 1879, 6.
 • Jagicćр V. Prolegomena. In: Quattor evangeliorum Codex glagoliticus olim Zographensis, nunc Petropolitanus. Berolini, 1879, XXXVIII-XLV.
 • [Ягич, В.] Евангелие от Луки. Из глаголической рукописи XI в. СПб., 1880-1881, 110 с.
 • Ягич, В. Образцы языка церковнославянского по древнейшим памятникам глаголической и кирилловской письменности (Specimina linguae palaeoslovenicae). СПб., 1882, 9-13.
 • Ягич, В. Памятник глаголической письменностй. Мариинское четвероевангелие с примечаниями и приложениями. СПб., 1883.
 • П Бузук, П. Замечания о Мариинском евангелии. - Изв. ОРЯС, т. 29, 1924, 1925, 307-368.
 • Григорович, В. Очерк путешествия по Европейской Турции. Казань, 1877, с. 72.
 • Милетич, Л. Особеностите на езика в Мариинския паметник. - Периодическо списание, 5, 1886, 19-20, 219-252.
 • Тихомиров, Н. Б. Каталог русских и славянских пергаменнвд рукописей XI-XII вв., хранящихся в Отделе рукописей Государственной библиотеки СССР им. В. Ленина. - Записки Отдела рукописей, 1962, вып. 25, 144-148, 154-159.
Образци от ръкописа:
Codex Marianus, f. 78rОбразци от текста:
Codex Marianus1       Codex Marianus2       Codex Marianus3

Oт изданието на Стоян Романски, Старобългарски език в образци. София, Университетска печатница, 1945
(Университетска библиотека № 267).

Codex Marianus, Mt. 14       Codex Marianus, Mt. 21       Codex Marianus, Mc. 4


Codex Marianus, Lc. 8       Codex Marianus, Lc. 10       Codex Marianus, Lc. 20

Oт изданието Старобългарски текстове. Съставители: Татяна Славова, Иван Добрев
София, Лингва, 1996 (Библиотека Св. Наум", № 1).


 

Copyright 2002-2004 © by Bibliotheca Slavica Team