St. Kl.Ohridski LogoБоян Николов Пенев
Bojan Nikolov Penev
(27.04.1882 – 25.06.1927)За учения   От него   Курсове   Библиография


Завършва гимназия в Русе (1902) и славянска филология в Софийския университет „Кл. Охридски" (1907). През 1907-1908 е учител в София. Частен хоноруван доцент от 1909, редовен доцент от 1912 при Катедрата по българска и славянски литератури, извънреден професор от 1917, редовен професор и титуляр на Катедрата по българска и славянски литератури от 1925. През 1912-1913 е командирован в Мюнхен и Берлин, за да се запознае с влиянието на немската литература върху славянските. През 1913-1914 г. продължава командировката си в Краков, Варшава и Прага, където изучава влиянието на полската и чешката литератури върху Българското възраждане. По покана на полското Министерство на просветата през 1923-1924 г. чете лекции по история на българската литература в университетите в Краков, Варшава и Лвов. Дописен член на БАН от 1918 г.

На 1 август 1927 г. в изпълнение на завещанието на Боян Пенев съпругата му Дора Габе предава личната му библиотека на Софийския университет. Днес библиотеката се съхранява в Университетската библиотека и съдържа 4814 заглавия в 6657 тома на български и чужди езици, предимно в областта на славянските литератури и езици.

За Боян Пенев: Валери Стефанов. Митология и методология. (Фрагменти върху историографския проект на Боян Пенев). Литературата. 3, 1986, 1, 94-106.

От Боян Пенев: Посоки и цели при проучване на новата ни литература .В: Мисъл. Лит. сб. Кн. 2. С., 1910, 1 - 32.

                               Салонна критика. Пряпорец, 20, № 54, 9 март 1918, с. 2.

                               Нашата критика (статия втора и последна) Пряпорец, 20, №66, 23 март 1918, с. 2.

Kурсове в Софийския университет
 • Българска литература през XVII и XVIII в.
 • Началото на новобългарската литература
 • Българска литература преди Освобождението
 • Българска литература на Възраждането
 • Старобългарски литературни четива
 • Български народни песни
 • Повести и драми преди Освобождението
 • Дамаскини
 • В. Друмев, Л. Каравелов, Хр. Ботев, Ал. Константинов, Ив. Вазов
 • Началото на литературата у славянските народи
 • Увод и преглед на славянските литератури
 • Руска литература през Александровата епоха
 • Руския стих
 • Представители на славянския романтизъм
 • Полски романтизъм
 • Новата полска лирика
 • А. С. Пушкин
 • А. Мицкевич.
Публикации
Монографии

Г. С. Раковски. [Живот и дейност]. (С., Придворна печ., 1917). 140 с. Също с промени в : Пенев, Б. История на новата българска литература. Лекции в 4 т. Ч. 1. С., 1936, 246 - 401 ; 2. изд. Т. 3. С., 1977, 181 -300.

Начало на българското възраждане. С., Щаб на действующата армия, 1918. 106 с. (Походна войнишка библ. № 46) 2. изд. С., Ал. Паскалев (Печ. Либер. клуб), 1919. 78 с.; 3. изд. С., Т. Ф. Чипев (печ. Гладстон), 1929. 80 с.; 3. [4.] изд. (С.), Хемус, (1946). 95 с

Паисий Хилендарски. С., Образование (Царска придворна печ.), 1918. 126 с. (Етюди върху бълг. лит. Кн. 1). Също под загл. Паисий Хилендарски. (Крит.-биогр. очерк). 2. изд. С., Хемус, 1946. 132 с.

П. Р. Славейков, [Живот и творчество]. С., Ал. Паскалев и сме (печ. Либер. клуб), 1919. 111 с.
Също с незначителни попр. в : Славейков, П. Р. Избрани съчинения. Т. 1. Под ред. на Б. Пенев. С., 1927, 5 - 108.

Първа българска повест. "Нещастна фамилия" на В. Друмев. Изследване от Б. Пенев. С., БАН (печ. П. Глушков), 1929.187 с. (Бълг. библ. № 18).
Също със съкр. в : Пенев, Б. История на новата българска литература. Лекции в 4 т. Т. 4. Ч. 2. С., 1936, 852 - 942. ; 2. изд. Т. 4. С., 1978,83-230.

Бетховен. [Живот и творчество]. (Под ред. на Николай Лилиев). С., 1930. 174 с. Откъси в: Пенев, Б. Изкуството е нашата памет. Сб. Варна, 1978, 234 - 273 ; Пенев, Б. Студии, статии, есета. С., 1985, 611-651

.

Българската литература. Кратък истор. преглед. Пловдив, Хр. Г. Данов, 1930. 207 с. 1. стереот. изд. 1933. 207 с.; (2.изд.). С., Хемус, 1945. 196 с. ; (3. изд.). С., Хемус, 1946. 256 с.

История на новата българска литература. Под ред. на Борис Йоцов. Т. 1-4. С., М-во на нар. просвещение (Държ. печ.), 1930-1936.
Т. 1. Начало на Българското възраждане. 1930. 456 с.
Т. 2. Българска литература през ХУП-ХУШ в. 1932. 411 с.
Т. 3. Българската литература през първата половина на XIX век. 1933. 1031 с.
Т. 4. Ч. 1 - 2. Българската литература през втората половина на XIX век. 1936. 1494 с.

История на новобългарската литература. Стенографски бележки по лекциите на Боян Пенев. С., Литопечат, 1934. 381 с. Литографско изд.

Полска граматика. Посмъртно изд. Под. ред. на Ст.[ефан] Младенов. С., Придворна печ., 1934. VIII, 240 с. (Унив. библ., № 141)

Любен Каравелов. Живот - личност - творение. Под ред. на Борис Йоцов. С., М-во на нар. просвещение, 1936.321 с.

Алеко Константинов. Биография. С., (печ. АБВ), 1937. 58 с. 1 л. портр.

Literatura bułgarska dо rоku 1878. Оргасоwаł i przygotoval do druku Josef Goląbek. Przedmowa prof. Stanisława Szobera. Warszawa etc., Księg. S. A. Związku na uczycielstva polskiego, 1938. 184 p. 1 л. портр.

Дневник. Спомени. (Подбор и ред. Иван Сарандев). Рис. от авт. С., Бълг. писател, 1973. 256 с. с ил.

Изкуството е нашата памет. [Сб. с лит. крит. статии и есета]. (Встьп. студия Тончо Жечев. Състав, и поясн. бел. Иван Радев). Варна, Г. Бакалов, 1978. 304 с.

История на новата българска литература. Лекции в 4 т. 2. поправ. и дои. изд. Под ред. на Пантелей Зарев и Иван Сарандев. С, Бълг. Писател, 1976 - 1978.
Т. 1. Начало на Българското възраждане. Българската литература през XVII и XVIII век. 1976. 760 с., 1 л. портр.
Т. 2. Българската литература през първата половина на XIX век. 1977. 863 с.
Т. 3. Българска литература през втората половина на XIX в. 1977. 679 с.
Т. 4. Българска литература през втората половина на XIX в. 1978. 766 с.

Студии, статии, есета. Под ред. на Иван Радев. С., Бълг. писател, 1985. 675 с. (Библ. Бълг. критици).

Избрани студии и статии

П. Р. Славейковата преводна и подражателна поезия. - Период. сп. БКД, 18, 1906, т. 67, св. З - 4, 205 - 254.

П. Р. Славейков. (Историко-литературна студия). - Период. сп. БКД, 18, 1906, т. 67, св. 7-8, 521 - 569; св. 9 - 10, 647 - 693.

Посоки и цели при проучване на новата ни литература. В: Мисъл. Лит. сб. Кн. 2. С., 1910, 1 - 32.
Също в: Пенев, Б. История на новата българска литература. Лекции в 4 т. Т. 1. С., 1930, 9 - 48; 2. изд. 1976, 19-47; Пенев, Б. Студии, статии, есета. С., 1985, 51-83.

Паисий Хилендарски. (Историко-литературна студия). - Период. сп. БКД, 22, 1910, т. 71, св. 9- 10,645-754.
Също в : Пенев, Б. История на новата българска литература. Лекции в 4 т. Т.2. С., 1932,204-331; 2. изд. Т. 1. 1976,464-559.

Доситей Обрадович у нас. - Сп. БАН. Кл. Истор.- филол., 1912, №3, 73-112.
Също със съкр. в : Пенев, Б. Студии, статии, есета. С., 1985, 505-521. (без с. 91 - 112).

Сведения за българите в по-стари чужди съчинения. - Год. СУ. Истор.- филол. фак., 13-14 (за 1917-1918), 1920, 1 - 42.

Салонна критика. Пряпорец, 20, № 54, 9 март 1918, с. 2.
Също в : Пенев, Б. Студии, статии, есета. С., 1985, 407 - 416.

Нашата критика. (Статия втора и последна). Пряпорец, 20, №66, 23 март 1918, с. 2.
Също в : Пенев, Б. Студии, статии, есета. С., 1985, 417 - 424. Също в : Пенев, Б. Студии, статии, есета. С., 1985, 251 - 264.

Христо Ботев. - Златорог, 1, 1920, № 5, 373 - 410.
Също с промени в : Пенев, Б. История на новата българска литература. Лекции в 4 т. Т. Ч. 2. С., 1936, 1441 - 1494; 2. изд. Т. 4. С., 1978, 602-642.

Д-р К. Кръстев. - Съвр. мисъл, 5, 1919 - 1920, № 5, 19 - 21.
Също в : Пенев, Б. Изкуството е нашата памет. Варна, 1978, 202 - 205; Пенев, Б. Студии, статии, есета. С., 1985, 402 - 406.

Основни черти на днешната ни литература. - Златорог, 2, 1921, № 4-5, 225-247.
Също в : Пенев, Б. Изкуството е нашата памет. Варна, 1978, 136 - 160 ; Пенев, Б. Студии, статии, есета. С., 1985, 221 - 245.

Полският поет. [Предг.]. - В : Габе-Пенева, Дора. Полски поети. Антология. С., 1921, V- XXII. ( Полска библ. № 5). Също без с. VII - XII в: Пенев, Б. Изкуството е нашата памет. Варна, 1978, 215-220; Пенев, Б. Студии, статии, есета. С., 1985, 554 - 559.

За литературния плут. - Златорог, 3, 1922, № 2, 103 - 149. Също в : Пенев, Б, Студии, статии, есета. С., 1985, 425 - 478.

Първите произведения на Алека Константинов. - Демокр. преглед, 16, 1923, № 4, 230 - 241.

Превращенията на Бай Ганя. - Златорог, 4, 1923, № 1, 22 -33.
Също в : Пенев, Б. Изкуството е нашата памет. Варна, 1978, 173 - 185 ; Пенев, Б. Студии, статии, есета. С., 1985, 273 - 289.

Как възниква образът на бай Ганя. - В : Юбилеен сб. на ученолюбива дружина "Искра" в гр. Казанлък. (Казанлък), 1923, 160- 166.
Също в : Пенев, Б. Изкуството е нашата памет. Варна, 1978, 166 - 172 ; Пенев, Б. Студии, статии, есета. С., 1985, 265 - 272.

Полско-бьлгарски сношения. Реч. - В: Полша, България и славянството. Пет сказки. [Сб.]. С., 1923, 83 - 107. (Полска библиотека. № 8).

Сенкевич и славянския дух. - Полско-бълг. преглед, 6, 1924, №24-25, с.205.

Нашата интелигенция. Фрагменти. - Златорог, 5, 1924, № 1, 3-20.
Също в : Пенев, Б. Изкуството е нашата памет. Варна, 1978, 117-135; Пенев, Б. Студии, статии, есета. С., 1985, 29 - 48.

Увод . [Творческото дело на Ю. Словацки]. - В : Словацки, Юл. Анхели. Прев. от пол. Дора Габе-Пенева. С, 1925, 7-61. (Полска библиотека № 11).

Автобиографията на Софрония Врачански. - В : Луи Леже. Сб. С., 1925, 145 - 157.
Също в : Пенев, Б. История на новата българска литература. Лекции в 4 т. Т. 3. С., 1933, 314 - 335 ; 2. изд. Т. 2. С., 1977, 240 -255; Със съкр. в : Пенев, Б. Изкуството е нашата памет. Сб. Варна, 1978, 29 -44 ; Пенев, Б. Студии, статии, есета. С., 1985, 84 - 99.

Dnešní literatura bulharská . Př eložil Fr. Tichý. - In: Slovanský přehled 1914 - 1924. Sb. Statí dopisů a zprav ze života slovanského. K šedesátým narozeninám Adolfa Černého. Praha, 1925, 365 - 373.

Polska i Bulgarija. - Przegląd Warszawski, 1925, N 37, 1 - 21 .

Славянски елементи в творчеството на Сенкевича. - Златорог, 6, 1925, № 1, 16-23.

Българските преводи на Кримски сонети. - Год. СУ. Ист.-филол. фак., 22 (за 1925 - 1926), 1926, № 2, 1 - 66.

Из миналото на град Шумен. - Год. СУ. Ист.-филол. фак., 23, 1927, 1 -30.

Христо Ботев. - В : Начов, Н., Б. Пенев и Ив. Хаджов. Христо Ботев. [Сб.]. По случай 50-годишнината от смъртта му. С., 1926, 81-115.

Литературните отношения и оценки на Алеко Константинов. - Златорог, 8, 1927, № 4, 151 - 163.

Йордан Йовков. Разкази. Т. 1. - Съвременник, 1, № 35 - 36, 7 май 1931, с. 2. Също в : Пенев, Б. Студии, статии, есета. С., 1985, 484 - 488.

Западноевропейската романтика н нейните отражения в славянските литератури. [Ч. 1- 2]. - Год. СУ. Истор.- филол. фак.,34(за 1937-1938), 1938, № 11, 1-81; 35 (за 1938-1939), 1939, № 18, 1-66.

Увод в българската литература след Освобождението. - Год. СУ. Истор.- филол. фак., 38 (за 1941 - 1942), 1942, № 4, 1 - 56. Също в: Пенев, Б. Студии, статии, есета. С., 1985, 159 - 220.
Б. Пенев. История на новата българска литература               Б. Пенев. Полска граматика

 

Copyright 2002-2004 © by Bibliotheca Slavica Team