St. Kl.Ohridski LogoБорис Иванов Йоцов
Boris Ivanov Jotzov
(21.02.1894 - 1.02.1945)За учения   От него   Курсове   Библиография


Следва славянска филология в Софийския университет (1913-1916), получава дипломата си две години по-късно в края на войната, следва и право (1918-1920). Специализира славистика в Прага (1923-1925), където през 1925 г. защитава докторат в Карловия университет, специализира в Краков, Виена, Братислава и Варшава по различно време. Декан на историко-филологическия факултет през учебната 1935-1936 г. Директор на Народния театър в София от м. май 1936 до м. септември 1937 г. Член на Българската академия на науките, на Славянския научен институт в Прага, на Словашкото научно дружество "П. Й. Шафарик" в Братислава (названието на Словаштака академия на науките от онова време), на Чешкото общество на науките в Прага. Почетен член на Чехословашко-българската взаимност в Прага, на Лужишкожсръбското дружество в Прага, на Дружеството на руските писатели и публицисти в България.

За Борис Йоцов: Величко Тодоров. Славистичният канон на Борис Йоцов;

                               Иван Павлов. Ученият в лабиринта на историята

От Борис Йоцов: Славянските литератури и славянското съзнание в България

Kурсове в Софийския университет
 • Увод в новата българска литература
 • Българска лирика
 • Българска повест
 • Българска драма
 • Главни представители на българската лирическа поезия
 • Български национален романтизъм
 • Българска литература: от Паисий до Венелин, от Венелин до Раковски, от Раковски до Вазов, от Вазов насам
 • Карел Хинек Маха и чешкият романтизъм
 • Славянски лирици
 • Славянски романисти
 • Славянски драматици
 • Славянски литератури през ХVІІІ в.
 • Южнославянски романтизъм
 • Западнославянски романтизъм
 • Славянски романтици
 • Южнославянски реализъм
 • Западнославянски реализъм
 • Славянски реалисти
 • Славянски модернизъм
 • Чехо-словашка литература
 • Полска литература
 • Сърбохърбатска литература
 • Словенска литература
 • Лужичкосръбска литература
 • Руска литература
 • Славянски литератури през ХІХ в
Публикации
Монографии

Отакар Мокри. - Годишник истор. филол., ХХV (1928/1929), 136 с.

Паисий Хилендарски. С., 1935, 48 с.

Славянството и Европа. С., 1992, Библ. "Език и литература", УИ "СВ. Климент Охридски", 108 с. (Съст. Ив. Павлов, Вл. Пенчев).

Студии и статии

Йозеф В. Фрич и В. Друмев. - Листопад, год. VІІІ, 1927, кн. 6-7, с. 165-181.

Нешо Бончев. - Училищен преглед, год. ХХVІ, 1928, кн. 6, с. 505-541.

Йозеф Добровски в България. - Sborník praci I. Sjezdu slovanských filologů v Praze, 1929, Praha, 1932, str. 773-850.

Славянските литератури и славянското съзнание в България. Български преглед, год. І, 1929, кн. 1, с. 39-79.

Българската революционна романтика. - Бълг. ист. библ., год. ІІ, 1929, т. 1, с. 160-197, и т. 4, с. 152-177.

Иван Асен ІІ като образ на национално съзнание през време на робството. - Бълг. истор. библ., год. ІІІ, 1930, т. 3, с. 187-227.

П. Р. Славейков. - Бълг. истор. библ., т. ІІ, 1929, с. 104-171.

Илия Р. Блъсков. - Бълг. истор. библ., т. ІІІ, 1929, с. 169-210.

Пенчо Славейков. - Бълг. истор. библ., т. V, 1929, с. 45-96.

Йозеф Добровски и нашето възраждане. - Бълг. истор. библ., год. ІІІ, 1930, т. 1, с. 154-189.

Българска романтика у Прокопа Хохолоушек. - Български преглед, год. І, 1930, кн. 3, с. 354-414.

Т. Г. Масарик и неговият идеал за Нова Европа. - В: Българо-чехословашка взаимност. Сборник под ред. На В. Н. Златарски и Б. Йоцов, С., 1930, с. 214-232.

Братя Миладинови в Чехия. - Годишник ист. фил., ХХХ (1933-1934), с. 1-82.

Харалан Ангелов. Стихотворения. Уредба, бележки и увод. С., 1934, 211 с.

Адам Мицкевич. - Полско-български преглед, 1935, кн. 2, с. 69-102.

Български страдания и борби за свобода в славянската поезия. - Годишник ист. фил., ХХХІ (1934-1935), с. 1-188.

Д-р П. Берон и неговите съвременници. - Училищен преглед, 1934, с. 7-47.

Kde domov můj у нас. - Българска мисъл, 1934, кн. 1, с. 3-24.


Б. Йоцов. Славянството в Европа ... Б. Йоцов. Й. Добровски ...

 

Copyright 2002-2004 © by Bibliotheca Slavica Team