St. Kl.Ohridski LogoЛюбомир Димитров Андрейчин
(04.04.1910 – 03.09.1975)За учения   Курсове   Библиография


Роден в Габрово. Завършва СУ, Историко-филологическия факултет, славянска филология (1934). Специализация по славянска филология в Краков (1931-1936). Доктор по философия на Ягелонския университет, Краков (1936). Асистент в СУ (1941). Доцент (1946). Професор по съвременен български език в СУ (1950). Член-кореспондент на БАН (1952). Ръководител на Секцията по съвременен български език (1951-1975) и директор на Института за български език при БАН (19571975). Редактор основател и главен редактор на сп. „Български език" (1951-1975). Член на международни комисии при Международния комитет на славистите. Член на БКП (1945). Отличия: орден „Кирил и Методий" II ст. (1957) и I ст. (1959, 1963), „Народна република България" III ст. (1970). Области на основните научни интереси: Проблеми на съвременния български език, история на новобългарския книжовен език, проучвания върху стила на българските писатели.

За Любомир Андрейчин: Стойков, Ст. Любомир Андрейчин. Известия на Инст. за бълг. език. Кн. 19. С., 1970;
Стойков, Ст. Приносът на чл.-кор. проф. д-р Л. Андрейчин в българското езикознание. (Пет статии, посветени на творчеството му). Бълг. език, 27, 1976, № 1–2,Kурсове в Софийския университет
 • Новобългарска фонетика
 • Развой на българската граматика
 • Българска граматика – морфология и синтаксис
 • Българска граматика – фонетика и словообразуване
 • Граматични теории
 • Българска граматика – морфология
 • Увод в езикознанието с оглед на българския език
 • Съвременен български език – синтаксис
 • Методика на обучението по български език
 • Съвременен български език
 • История на съвременния български език
 • История на българския книжовен език
 • Съвременен български език – морфология
 • История на новобългарския книжовен език
 • Съвременен български език
Публикации
Монографии

Основна българска граматика. С., Хемус, 1944. 560 с.

Също и на рус. ез. 1949.

На езиков пост. (Сб. статии). С., Наука и изкуство, 1961. 319 с.

Езикови тревоги. С., Наука и изкуство, 1973. 267 с.

Проблеми на българската книжовна реч. Сб. статии. Състав. ... С., Наука и изкуство, 1974. 239 с.

Език и стил на Иван Вазов. (Изследване). С., Нар. просвета, 1975. 115 с. (Библ. Родна реч омайна. Кн. 4). (Съавт.: Е. Пернишка, В. Кювлиева, С. Георгиев, Х. Станева).

Из историята на нашето езиково строителство. С., Нар. просвета, 1977. 255 с.

Основна българска граматика. С., Наука и изкуство, 1978. 448с.

Строители и ревнители на родния език. Пантеон. (Сб. очерци). Състав. ... С., Наука и изкуство, 1982. 360 с. (Съавт.: В. Попова).

Граматика на съвременния български книжовен език. В 3 т. Т. 2. Морфология. С., БАН, 1983. 512 с. (Съавт.: П. Асенова, Е. Георгиева, К. Иванова, Р. Ницолова, П. Пашов, Х. Първев, Р. Русинов, В. Станков, С. Стоянов, К. Чолакова).

Из историята на нашето езиково строителство. С., Нар. просвета, 1986. 225 с.

Речници

Правописен и правоговорен наръчник. С., Бълг. Книга, 1945. 400 с. (Съавт.: И. Хаджов, Ц. Минков, Д. Осинин, С. Стойков, Н. Костов, С. Илчев, Д. Маджаров, К. Генов).

Правописен речник на българския книжовен език. С., 1945. 221 с. (Съавт.: И. Леков, В. Георгиев).

2. прераб. изд. 1948; 3. прераб. изд. 1954; 4. попр. изд. 1958; 5. стереот. изд. 1960; 6. прераб. Изд. 1965; 7. стереот. изд. 1970; 8. стереот. изд. 1974; 9. стереот. изд. 1981; 10. стереот. изд. 1984.

Правописен речник Хемус на българския книжовен език. С., Хемус, 1945. 168 с.

Български тълковен речник. С., Наука и изкуство, 1955. 972 с. (Съавт.: Л. Георгиев, С. Илчев, Н. Костов, И. Леков, С. Стойков, Ц. Тодоров.)

2. изд. 1963; 3. изд. 1973.

Учебници

Упътване за правописа на българския книжовен език. Офиц. Изд. С., 1945. 23 с. (Съавт.: В. Георгиев, И. Леков, И. Хаджов).

Увод в езикознанието с оглед на славянските езици. С., 1949. 158 с. (Унив. Лит. Записки №29). (Съавт.: И. Леков, С. СТойков).

Съвременен български език. Учебник за І курс на учит. Инст. С., Нар. Просвета, 1953. 256 с. (Съавт.: К. Попов, М. Иванов).

2. изд. 1954; 3. изд. 1956.

Българска граматика и стилистика. Лекции. С., Центр. дом на журналистите, 1954. 210 с.

Български език. Учебник за пед. У-ща за нач. Учители. С., Нар. Просвета, 1955. 492 с. (Съавт.: Н. Костов, К. Мирчев, Е. Николов, С. Стойков). 2. прераб. Изд. 1960; 3. изд. 1962; 4. изд. 1964; 5. изд. 1972; 6. стереот. Изд. 1974.

Съвременен български език. Учебник за І и ІІ курс на учит. Инст. Ч. 2. С., Нар. Просвета, 1957. 409 с. (Съавт.: М. Иванов, К. Попов).

Из история на българския книжовен език. (Помагало за студентите по бълг. Филология). Състав. ... Ч. 1-2. С., СУ, 1963-1964. Цикл. Изд.

1. 1963. 188 с.; 2. 1964. 135 с.; 3. изд. 1964; 3. изд. 1967.

Христоматия по история на новобългарския книжовен език. (За студентите по бълг. Филология). С., Наука и изкуство, 1973. 339 с. (Съавт.: В. Попова, Х. Първев).

Изговор и транскрипция на чужди имена в българския език. (Ръководство). Състав. ... С., Наука и изкуство, 1974. 487 с. (Състав. и: М. Въгленов).

Граматика на българския език. (Учебник за чужденци). С., Наука и изкуство, 1977. 467 с. (Съавт.: К. Попов, С. Стоянов).

Избрани студии и статии

Из семантичния развой на българските пространствени предлози. Учил. преглед, 1940, № 5-6, 679-687.

Родният език в полските средни училища. Учил. преглед, 1940, № 1, 37-51.

За глаголните времена в художественото и научно повествуване. Учил. преглед, 1943, № 9—10, 1153—1164.

Език и стил на Христо Ботев. В: Христо Ботев. Сб. по случай сто години от рождението му. С., 1949, 542—582.

Език и стил на Л. Каравелов. Год. СУ. Истор.-филол. фак., 46, 1950, № 4, 140 с.

Иван Вазов и българският език. В: Иван Вазов. Сб. по случай 100 години от рождението му. С., 1950, 158—181.

Основните проблеми на съвременния български език. Бълг. ез., 1951, № 1—2, 32—53.

Фонетиката като наука и нейното значение за езиковата култура. Бълг. ез., 1951, № 3—4, 191—198.

Въпросът за националната самобитност на езика. Изв. Инст. бълг. ез., 2, 1952, 29—54.

Изговор и транскрипция на полски имена в българския език. Бълг. ез., 1953, № 1, 53—58.

За някои граматични разногласия. Бълг. ез., 1955, № 3, 220—227.

Някои въпроси около възникването и изграждането на българския книжовен език във връзка с историческите условия на нашето Възраждане. Бълг. ез., 1955, № 4, 308—315.

Чуждите думи и борбата за чистотата на националния език. Ез. и лит., 1955, № 1—2, 96—102.

Глаголните времена в българското страдателно спрежение. В: Сб. в чест на акад. Александър Теодоров-Балан. С., 1956, 69—75.

Залогът в българската глаголна система. Бълг. ез., 1956, № 2, 106—120.

За мекостта в българския книжовен език. Бълг. ез., 1957, № 6, 489—498.

Към характеристиката на перфекта (минало неопределено време) в българския език. В: Езиковедски изследвания в чест на акад. Стефан Младенов. С., 1957, 57—64.

Из въпросите и практиката на членуването в българския книжовен език. Бълг. ез., 1958, № 1, 3—10.

Към въпроса за ролята на предлозите в аналитичните езици. In: Omagiu lui Iorgu Iordan cu prilejul implinirii a 70 de ani. Bucuresti, 1958, 21-27.

Ролята на черковнославянския език в изграждането на съвременния български книжовен език. Бълг. ез., 1958, № 4—5, 309—320.

Българското езикознание след 9.IX. 1944 г. Бълг. ез., 1959, № 4—5, 321—335.

Езиковата система като действителност. Бълг. ез., 1960, № 2—3, 97—106.

Езиковото обучение в нашите общообразователни училища. Бълг. ез., 1962, № 1—2, 3—12.

Езикът на Паисиевата „История славяноболгарская" и началото на новобългарския книжовен език. Бълг. ез., 1962, № 6, 481—490.

Синтаксические вопросы формирования современного болгарского литературного языка в XIX веке. In: Otazky sloven. syntaxe. Praha, 1962, 109—114.

Синтактично-стилни, фразеологични и други особености на Ботевата публицистика. В: Ез. и стил на бълг. писатели. Кн. 1. С., 1962, 429—440.

Старина и традиция в изразните средства на народното творчество. В: Ез. и стил на бълг. писатели. Кн. 1. С., 1962, 5—25.

Художественият стил на Л. Каравелов. В: Ез. и стил на бълг. писатели. Кн. 1. С., 1962, 39—54.

Чарът на Ботевия поетичен език. В: Ез. и стил на бълг. писатели. Кн. 1. С., 1962, 87—97.

Взаимодействие между народен език и книжовни влияния при формирането на новобългарския книжовен език. Бълг. ез., 1963, № 4—5, 345—353.

Характер и произход на някои структурни особености на новобългарския книжовен език. В: Славистичен сборник (По случай V Междунар. конгр. на славистите в София). С., 1963, 155—168.

Българският език през нашето социалистическо двайсетилетие.Бълг. ез., 1964, № 4—5, 282—288.

Специфични особености при формирането на съвременния български книжовен език. (Доклад, изнесен на VII Междунар. конгр. на славистите в Прага, 7—13. VIII. 1968). Бълг. ез., 1969, № 1, 10-17.

Изговор и транскрипция на белоруски имена. Бълг. ез., 1970, № 1, 38—42.

Радетел за български книжовен език. В: Д-р И. Богоров. Материали, свързани със 150-год. юбилей от рождението му. Пловдив, 1972, 29—39.

Някои въпроси на българския правопис. Бълг. ез., 1973, № 3—4, 185—192.

Правопис и правописна култура. Особености и развитие на българския правопис. В: Въпр. на бълг. правопис. С., 1973, 5—14.

Унификационни процеси в българския книжовен език през първите две десетилетия след Освобождението. Бълг. ез., 1973, № 5, 361—371.

Белоруски имена. В: Изговор и транскрипция на чужди имена в бълг. ез. С., 1974, 41-49.

За логическите грешки в речта. В: Пробл. на бълг. книж. реч. С, 1974, 186—192.

За точността на езиковите форми при четене. В: Пробл. на бълг. книж. реч. С., 1974, 46—59.

Към по-голяма изисканост на книжовния изговор. В: Пробл. на бълг. книж. реч. С., 1974, 9—15.

Основни положения при изговора и транскрипцията на чужди собствени имена в българския език. В: Изговор и транскрипция на чужди имена в бълг. ез. С., 1974, 7—17.

Полски имена. В: Изговор и транскрипция на чужди имена в бълг. ез. С., 1974, 49—62.

Руски имена. В: Изговор и транскрипция на чужди имена в бълг. ез. С., 1974, 17—32.

Украински имена. В: Изговор и транскрипция на чужди имена в бълг. ез., С., 1974, 32—41.

Л. Андрейчин. Основна българска граматика Л. Андрейчин. Из история на българския книжовен език

 

Copyright 2002-2004 © by Bibliotheca Slavica Team