St. Kl.Ohridski LogoВатикански палимпсест (Vat. Gr. 2502)

Описание      Публикации      Образци от ръкописа       Образци от текста
Кратко описание

Под името Ватикански палимпсест в науката е известна част от старобългарско кратко изборно евангелие от средата на 10 век. Ръкописът се пази във фонда на Ватиканската апостолическа библиотека със сигнатура Vat. Gr. 2502. Славянският текст е писан с кирилица и е бил изтрит в края на 12 или началото на 13 век. На негово място е било написано също гръцки евангелски текст. Днес ръкописът обхваща 135 листа пергамент, от които на 99 се чете къде по-слабо, къде по-отчетливо старинния славянски текст. Според описанието на ръкописа това са листове 1-80, 83-84, 87-89, 91, 92, 94-97, 99, 100, 102-104, 107, 108, 111.

За славистиката палимпсестът е бил за първи път забелязан от проф. Трендафил Кръстанов по времето на работата му във Ватиканската библиотека в началото на 80-те години на миналия век.

Почеркът на Ватиканския палимпсест има най-големи прилики с архаичното квадратно, наклонено вдясно писмо на Енинския апостол.

Старинният език и архаичната редакция на текста отнасят паметника към най-ценните свидетелства за старобългарската епоха.

Украсата на ръкописа също така е старинна за славянската традиция и нейни паралели се откриват във византийски кодекси от 9-10 век и в славянски ръкописи, като Савина книга и Синайския евхологий.

Андрей Бояджиев

Публикации:
  • Aland, K. Kurzgefasste List der griechische Handschriften des Neuen Testaments. Berlin, 1963, 314.
  • Кръстанов, Т. Неизвестен старобългарски ръкопис-палимпсест вероятно от XI във Ватиканската библиотека. Духовна култура, LXII, 1982, 7, 32.
  • Кръстанов, Т. Следи неизлечими. Новооткрити български палимпсести във Ватиканската библиотека. За буквите. Кирилометодиевски ввестник, 8, 1983.
  • Джурова, А., Кр. Станчев. Нови славистични находки в две древни столици. Паралели, XIX, 1983, 20, 10-11.
  • Джурова, А. К. Станчев, М. Япунджич. Каталог на славянските ръкописи в Библиотеката на Ватиканската апостолическа библиотека. С увод от Иван Дийчев и исторически бележки от Хосе Руйскарт. София, 1985, 196-201.
  • Кръстанов, Т. Български Ватикански палимпсест (Кирилско кратко изборно евангелие от X в. в Cod Vat. gr. 2502). Palaeobulgarica, XII, 1988, 1, 36-66.
  • Ватиканско евангелие. Старобългарски кирилски апракос от X в. в палимсестен кодекс Vat. Gr. 2502. Подготвили за издаване: Трендафил Кръстанов, Анна-Мария Тотоманова, Иван Добрев. София, CIBAL, 1996.
  • Krastanov, T.? Apografo di evangeliaro cirilico dei secoli X-XI nel Palinsesto Bulgaro (Vat. gr, 2502). In: Cristianity Among the Slavs. The Heritage of Saints Cyril and Methodius.(Orientalia Christiana Analecta, 231) Rome, 1988, 261-265
  • Mussakova, E. Der kyrillische Palimsest in Cod. Vat. gr. 2502 und sein Schmuck. Palaeobulgarica, XVIII, 1994, 1, 37?
  • Джурова, А. Украсата на Ватиканския палимпсест Vat. gr. 2502. (Monumenta slavico-byzantina et mediaevalia europensia, Vol. XVI)София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2002.
Образци от ръкописа:
Vat. Gr. 2502, f. 2r       Vat. Gr. 2502, f. 34v       Vat. Gr. 2502, f. 37r       Vat. Gr. 2502, f. 49v


Образци от текста:
Vat. Gr. 2502, f. 104r       Vat. Gr. 2502, f. 104v       Vat. Gr. 2502, f. 111r       Euchologium Sinaiticum, f. 111v

Oт изданието Ватиканско евангелие. Старобългарски кирилски апракос от 10 век в палимпсестен кодекс Vat. Gr. 2502.
Подготвили за издаване: Трендафил Кръстанов, Анна-Мария Тотоманова, Иван Добрев. София, CIBAL, 1996.


 

Copyright 2002-2004 © by Bibliotheca Slavica Team