St. Kl.Ohridski LogoСинайски глаголически псалтир

Описание      Публикации      Образци от ръкописа       Образци от текста
Кратко описание

Синайски псалтир (Синайски глаголически псалтир). Старобългарски глаголически паметник от X век. Съхранява се в ман. „Св. Екатерина" на Синайския полуостров, където е открит сред други ръкописи - гръцки, арменски, сирийски и грузински - през 1850 г. от архим. Порфирий Успенски. През 1975 г. по време на ремонт на помещенията в манастира са намерени още 32 листа от него и така общият му обем днес е 209 л. Съхранява се под две сигнатури: MS 38 за старата и MS 2/N за новооткритата част.

Кодексът е запазил най-ранния известен славянски текст на Псалтира в неговата архаична редакция и стои най-близко в текстово отношение до първоначалния Кирило-Методиев превод. Ръкописът е без край. От него са оцелели текстовете на всичките 151 Псалма, 14 библейски песни, молитвата „Отче наш", Утренята песен и началото на Чина на вечернята.

Написан от не по-малко от седем книжовника, като общото при тях е архаичното писмо със следи от най-древната, не напълно кръгла глаголица. По-голямата част от тях са писали своя текст със старинно, висящо писмо. За познаване на кирилицата подсказва наличието на някои кирилски букви в текста.

Архаични следи от най-ранната глаголица се забелязват и в правописа. В това отношение Син. пс. се родеее с Киевските листове, Охридското евангелие и старинната част на Зографското евангелие.

Най-малко трима от книжовниците, написали кодекса, са участвали в изработката и на неговата украса. Тя е оформена с кафеникавото мастило на текста, заедно с жълт, червен и зелен цвят и в стила й се откриват паралели сред коптски и византийски ръкописи, създадени главно в манастирска среда, между средата на IX и първата половина на X в. В езика на текста се открояват най-малко два пласта: единият е архаичен и в него могат да се открият следи от езика на текстовете, възникнали в Морава и Панония по времето на св. Методий и по-нов, източнобългарски пласт, който свързва текста с паметници, като Зографското евангелие и Супрасълския сборник.

Андрей Бояджиев

Публикации:
 • Велчева, Б. Глаголицата и школата на Климент Охридски. В: Климент Охридски. Сборник от статии по случай 1050 години от смъртта му. София: Издателство на БАН, 1966, 133-141.
 • Джурова, А. Хиляда години българска ръкописна книга. Орнамент и миниатюра. София, 1981, 20.
 • Иванова-Мавродинова, В., Л. Н. Мавродинова. Украсата на старобългарските ръкописи до края на XI век. В: Кирило-Методиевски студии, т. 12, София, 1999, 5-86 (за псалтира стр. 33-39)
 • Иванова-Мавродинова, В., Л. Мавродинова. Украсата на старобългарските глаголически ръкописи. В: Славянска палеография и дипломатика. София: CIBAL, 1980, 195-196.
 • Илчев, П. Синайският псалтир и неговите писачи. В: Славянска палеография и дипломатика. София: CIBAL, 1980, 89-95.
 • Кочубинский, А. Итоги славянской и русской филологии. Записки Новоросийского университета, 1882, т. 33, 263-272.
 • Кульбакин, Ст. Полугласници у Синайском Псалтиру. Jужнословенски филолог, V, 1925-1926, 69-82.
 • Мавродинова, Л. Украсата на Синайския псалтир. Старобългарска литература, 13, София, 1983, 74-90.
 • Огiенко, I. Iсторiя церковно-слов'янскоi мови. Том п'ятий. Наиважнiщi пам'ятки церковно-слов'янскоi мови. Частина I: Пам'ятки старо-слов'янськi X-XI вiкiв. Варшава, 1929, 38-41.
 • Погорелов, В. Псалтыри М., 1901: IX-XI
 • Ягич, И. Глаголическое письмо 1911: 80, 130-131.
 • Петровская, Ю. В. К вопросу о мене глухих в старославянских памятниках. Мена глухих в Синайской псалтыри. Известия ОРЯС, 1916, т. 21, кн. 1, 279-319.
 • Ягич, В. Четыре статьи, 1884, 42-65.
 • Altbauer, M. Psalterium Sinaiticum. An 11th century Glagolitic Manuscript from St. Catherine's Monastery, Mount Sinai. Skopje, 1971 (фототипно издание на л. 1-177 от ръкописа с Addendum от H. G. Lunt, 350-360)
 • Fetková, Petra. Die Schreiber des neugefundenen Teils des Psalterium Sinaiticum. In: Glagolitica. Zum Ursprung der slavischen Scriftkultur. Hrsg. Von Heinz Miklas unter der Mitarbet von Sylvia Richter und Velizar Sadovski. (Östterreichische Akademie der Wissenshaften. Philosophisch-Historische Klasse, Schriften der Balkan-Kommission, Philologische Abteilung, 41). Wien: Verlag der Ostrreicheschen Akademie der Wissenschaften, 2000, 109-116.
 • Kondakov, N. Vues et antiquites du Sinai, 1883
 • Pastrnek, Fr. Die griechische Artikelkonstruktionen in der altkirchenslavischen Psalter- und Evangelienübersetzung. Archiv für slavische Philologie, XXV, 1906, 366-391.
 • Velčeva, B. Berndt von Arnim und die Glagolica. In: Glagolitica. Zum Ursprung der slavischen Scriftkultur. Hrsg. Von Heinz Miklas unter der Mitarbet von Sylvia Richter und Velizar Sadovski. (Östterreichische Akademie der Wissenshaften. Philosophisch-Historische Klasse, Schriften der Balkan-Kommission, Philologische Abteilung, 41). Wien: Verlag der Östrreicheschen Akademie der Wissenschaften, 2000, 43-46.
 • Северьянов, С. Синайская псалтырь. Глаголический памятник XI века. Петроград, 1922.
 • Tarnanidis, I. C. The Slavonic Manuscripts Discovered in 1975 at St. Catherine's Monastery on Mount Sinai. Thessaloniki, 1988, 87-90, 249-282.
 • Куев, К. Съдбата на старобългарската ръкописна книга през вековете. София, 1986, 192-193
 • Arnim, B. Studien zum altbulgarischen Psalterium Sinaiticum. Leipzig, 1930
Образци от ръкописа:
Psalterium Sinaiticum, f. 21v       Psalterium Sinaiticum, f. 31r       Psalterium Sinaiticum, f. 64v


Psalterium Sinaiticum, f. 65r       Psalterium Sinaiticum, f. 80v       Psalterium Sinaiticum, f. 81r       Psalterium Sinaiticum, f. 99r

Образци от текста:
Psalterium Sinaiticum       Psalterium Sinaiticum       Psalterium Sinaiticum       Psalterium Sinaiticum

Oт изданието на Стоян Романски, Старобългарски език в образци. София, Университетска печатница, 1945
(Университетска библиотека № 267).

Psalterium Sinaiticum, Ps. 41       Psalterium Sinaiticum, Ps. 132       Psalterium Sinaiticum, Exodi       Psalterium Sinaiticum, Iona

Oт изданието Старобългарски текстове. Съставители: Татяна Славова, Иван Добрев
София, Лингва, 1996 (Библиотека Св. Наум", № 1).

 

Copyright 2002-2004 © by Bibliotheca Slavica Team