St. Kl.Ohridski LogoСавина книга

Описание       Публикации       Образци от ръкописа       Образци от текста
Кратко описание

Савината книга е по всяка вероятност през първата половина на X в. и представя един от най-архаичните по текст, език, правопис и писмо старобългарски кирилски ръкописи. До нас са дошли 129 листа от оригиналния ръкопис. Писан е в Източна България със старинно уставно писмо. Името си дължи на двете приписка. В тях се споменава някой си поп Сава, за който се смята, че е писал ръкописа: поп Сава писал (л. 49).

Още през XI век част ръкописът е бил повреден, като са изчезнали няколко листа. Още тогава паметникът е бил допълнен от източнославянски книжовник (л. 152-163), по-късно началото на ръкописа също е изчезнало и през XIV е допълнитено отново от староруски книжовник. На източнославянска почва ръкописът е попаднал много рано - през 11-то столетие. Дали това е станало в някой манастир на Атон или в Киев или Новгород е неизвестно.

От бележката на л. 1v се рабира, че през XVII в. паметникът е бил в Серьодкиния манастир край Псков. От там попада в Синодалната типография в Москва. След Октомврийската ревалюция през 1917 г. този ръкопис, наред с другите ръкописи от Синоалната типография биват пренесени в Руския държавен архив за древни актове (РГАДА, преди ЦГАДА) в Москва, където и до днес се съхранява Савината книга във фонд 381, № 14.

Паметникът съдържа евангелски четива за неделни и празнични дни, като запазеният текст започва от 6-та наделя след Великден. В края на паметника се съдържа и синаксар. Както текстът на Евангелистите, така и синаксарната част има много липси.

Текстът на Савината книга показва връзка с ранната кирило-методиевска традиция на еванглеския текст. По своето място в традицията обаче текстът на паметника се отличава от всички известни днес на науката изборни или служебни евангелски преписи.

Езикът на Савина книга е архаичен. Писмото и правописът показват ранна кирилска правописна система със следи от глаголица. Украсата на Савината книга е интересна за изкуствоведите с oпростения стил на своите заглавки и инициали, които намират паралели най-вече във Ватиканския палимпсест.

Андрей Бояджиев


Публикации:
 • Срезневский, И. И. Сведения и заметки о малоизвестных и неизвестных памятниках. № XXV. Спб., 1867, 44-57
 • Срезневский, И. И. Древние славянские памятники юсового письма. Изд. 2-ое. 1868, 5.
 • Щепкин, В. Н. Рассуждение о языке Саввиной книги. Спб., 1899.
 • Щепкин, В. Н. Саввина книга (Памятники старославянского языка, т. 1). Спб., 1903.
 • Погорелов, В. Опыт изучения текста Саввиной книги. Sbornik filosof. fak. University Komensk´ho. Bratislava, V, 1927
 • Horálek, K. Vyznam Saviny knigy pro rekonstrukci staroslověnského překladu evangelia. Praha, 1948.
 • Тот, И. Х. Русская часть Саввиной книги. Dissertationes Slavicae, XII, 1977, Szeged, 177-205.
 • Тот, И. Х. К изучению возникновения русской редакции древнеболгарского языka. Hungar-Slavica. Budapest, 109-112.
 • Тот, И. Х. Русская часть Саввиной книги (Публикация текста). Dissertationes Slavicae XV, 1982, 193-245.
 • Сводный каталог славяно-русских рукописных книг, хранящихся в СССР (XI-XIII вв.). М., 1984, 30-33.
 • Тот, И. Х. Русская редакция древнеболгарского языка. София, 1985, 63-66, 114-120, 173-177, 198-199, 264-268, 273-274, 280-281, 300-302, 307.
 • Князевская, О. А., Н. С. Коваль, О. Е. Кошелева, Л. В. Мошкова. Каталог славяно-русских книг XI-XIV вв., хранящихся в ЦГАДА СССР. ч. 1. Москва, 1988, 28-29.
 • Князевская, О. А. Древнерусские дополнения в рукописи № 14 Типографического собрания (ЦГАДА, Москва). Wiener Slavistischer Almanach, 25/26, 1990, 221-222.
 • Христова, И. Савина книга. В: Старобългарска литература. Енциклопедичен речник. София, Петър Берон, 1992, 397.
 • Тот, И. Х. Древнейшая русская часть Саввиной книги. Сегед, 1995.
 • Саввина книга. Издание подготовили О.А.Князевская, Л.А.Коробенко и Е.П.Дограмаджиева. Ответственный редактор О.А.Князевская. М., издательство "Индрик", 1999. Тираж - 500 экз.
Образци от ръкописа:
Savina kniga, f. 131v-132r       Savina kniga, f. 134v-135r


Savina kniga, f. 137v-138r       Savina kniga, f. 38v-39r


Образци от текста:
Codex Sabae       Codex Sabae, Io 15       Codex Sabae, Lc 15       Codex Sabae, Lc 16

Codex Sabae, Lc 18       Codex Sabae, Mc 3       Codex Sabae, Mc 5       Codex Sabae, Mt 20

Oт изданието Старобългарски текстове. Съставители: Татяна Славова, Иван Добрев

София, Лингва, 1996 (Библиотека Св. Наум", № 1).


 

Copyright 2002-2004 © by Bibliotheca Slavica Team