St. Kl.Ohridski LogoРедки и ценни книги в Университетската библиотека

Основно място сред фонда от "Редки и ценни издания", притежание на Университетската библиотека, заемат изданията, свързани с развитието на славистиката. Това е уникална колекция с национално значение. Главните фактори оказали влияние върху формирането й са свързани с историческата роля на България и нейната генетична обвързаност със славистиката и в частност с кирилометодиевистиката, с развитието на славянската филология като основополагаща научна дисциплина в първият български университет, възникнал по времето на разцвета на славистиката и с ролята на първото поколение български слависти:

  • Акад. Александър Теодоров - Балан - пръв ректор на Висшето училище и основател на Университетската библиотека
  • Акад. Любомир Милетич - пръв библиотекар, основоположник на славянското езикознание в България
  • Акад. Стоян Аргиров - славист, основоположник на българското библиотекознание, директор на Университетската библиотека в продължение на 36 години.

Представените редки и ценни издания по славистика са обособени в две групи. В първата група, наречена условно „Печатни извори” са представени първопечатни и старопечатни български и чужди издания, тематично свързани с историята и културата на славяните преди появата на същинските научни изследвания в тези области. В този смисъл представените първопечатни и старопечатни издания са база за научните проучвания на няколко поколения слависти.

Във втората група - „Научни публикации” са включени изследвания, публикувани след 1822 г., когато Й. Добровски поставя началото на славистиката. Представените издания са основни научни трудове от периода на първия етап на славистичната наука до края на 19-ти век.

Анна АнгеловаRare and Valuable Books at the University Library

The imprints relating to the development of Slavistics are the basic body of works in the fund “Valuable and Rare Imprints”, property of the University Library. This is a unique collection of national importance. The main factors which influenced the building of the collection are: the historical role of Bulgaria and its genetic ties with the Slavistics and, in particular, with the Cyrillo-Methodian Science, and the development of the Slavic philology as a ground-laying scientific discipline at the First Bulgarian University, which was established during the rise of the Slavistics. Important role in the building of the collection also played the first generation of Bulgarian Slavists:

  • Academician Alexander Theodorov-Balan - first Chancellor of the Higher Education School and founder of the University Library
  • Academician Lyubomir Miletich – first librarian, founder of the Slavic Linguistics in Bulgaria
  • Academician Stoyan Argirov – a Slavist, founder of the Bulgarian Library Science, Head of the University Library in the course of 36 years

The presented rare and valuable imprints in Slavistics are divided in two groups. The first and so-called „Printed Sources” group offers Bulgarian and foreign protoprints related to the theme of the history and the culture of the Slavic tribes before the appearance of the real scientific research in those areas of science. In this sense, the presented protoprints and imprints are a base for the scientific research of several generations of Slavists.

The second group, „Scientific Publications”, includes works of scientific research published after 1822, when G. Dobrovski puts the beginning of Slavistics. The presented publications are basic scientific works from the first stage of the Slavistic science, which lasts till the end of the 19th century.

Anna Angelova


 

Copyright 2002-2004 © by Bibliotheca Slavica Team