St. Kl.Ohridski LogoЕнински апостол

Описание      Публикации      Образци от ръкописа       Образци от текста
Кратко описание

Старобългарски паметник от Х в. - най-старият запазен препис на славянски апостолски текст. Открит е през 1960 г. при реставрация на църквата "Св. Петка Търновска" в с. Енина близо до Казанлък. Ръкописът е намерен в много лошо състояние, пергаментът е силно повреден без да е запазен нито един цялостен лист от паметника.

Съхранява се в Народна библиотека "Св.св. Кирил и Методий" София под № 1144. През 1965 година е издаден от Кирил Мирчев и Христо Кодов.

Според съдържанието на паметника може да се предположи, че Енинският апостол е част от изборен апостол, съдържал вероятно 26 - 27 тетради, или около 220 листа. От паметника са запазени само 39 листа и части от листове, писани на кирилица като началото и краят липсват. Съдържа апостолските четива за времето от 35-та неделя след Петдесетница до Великата събота и от 1 септември до 3 октовмри - деня на Дионисий Ареопагит. Писмото на паметника е делови устав, с наклонени на дясно букви. Друга особеност на графиката на Енинският апостол е висящото писмо. Подобно писмо има паралели в гръцки ръкописи от втората половина на 9 век и е познато в гръцката палеография като "славянски унциал".

В ръкописа се срещат и глаголически букви. Всички изследователи отбелязват връзката с глаголическата традиция и значителните прилики с орнаментите на Асеманиевото евангелие. Съдържа две малки винетки и девет заглавки.

Езикът на Енинския апостол съвпада напълно с езика на останалите български ръкописи от този период и въз основа на цялостната му езикова характеристика може де се каже, че в него е отразен говор от източнобългарски тип.

Анна Ангелова

Публикации:

Издание: Мирчев, К., Хр. Кодов. Енински апостол. Старобългарски паметник от ХІ век. С., 1965, 246 с.
(Рецензии: Dostal, A. Byzantinoslavica, 27, 1966. p. 433-434;
Blahova, E. Slavia, 35, 1966, 496-498; Stanislav, J. Studia Slavica, 1, 1966, 102-103;
Копыленко, М. М. Вопросы языкознания, 15, 1966. с. 158-160;
Vecerka, R. Sbornik praci Filosoficke fakulty Brnenske university. 15, А 14, 1966, p. 187-188;
Nedeljkovic, O. Slovo, 17, 1967, 191-195, Schutz, J. Wiener slavistisches Jahrbuch, 12, 1967, 110-111.)

Мирчев, К. За езиковите особености на новооткрити фрагменти от най-стар славянски апостолски текст - Енински апостол от ХІ в. - В: Славянска филилогия. Т. 3. Доклади, съобщения и статии по езикознание. С., 1963. с. 81-103.

Kurz, J. Ucebnice jazyka staroslovenskeho. Praha, 1969, p. 32

Moszynsky, L. Fragmenty psalterzowe Apostola Eninskiego wobec tzw. Psalterza Synajskiego.- В: Константин-Кирил Философ. Юбилеен сборник по случай 1100-годишнината от смъртта му. С., 1969. с. 143-156.

Hauptova, Z. Lexikalni rozbor apostola Eninskeho. Prispevek k analyze nejstarsiho textu staroslovenskeho apostolare.- In: Studia Palaeoslovenica. Praha, 1971, p. 105-121.

Мирчев, К. Старобългарски език. Кратък граматичен очерк. С., 1972, с. 12-13.

Aitzetmuller, R. Zur Einstufung des Apotolusfragments von Enina.- Anzeiger für slavische Philologie, 10-11, 1978-1979, 1979, 19-24.

Образци от ръкописа:
Enina Apostolus, f. 1v       Enina Apostolus, f. 3r       Enina Apostolus, f. 4r       Enina Apostolus, f. 6r


Образци от текста:
1 Cor. 6:12-20       Rom. 14:19-26       Hebrews       1 J. 4:12-19

Oт изданието Старобългарски текстове. Съставители: Татяна Славова, Иван Добрев
София, Лингва, 1996 (Библиотека Св. Наум", № 1).

 

Copyright 2002-2004 © by Bibliotheca Slavica Team