St. Kl.Ohridski LogoХилендарски листoве

Описание       Публикации       Образци от ръкописа       Образци от текста
Кратко описание

Старобългарски кирилски паметник от края на X или първата половина на XI в. Запазени са в лошо състояние само 2 листа. Съдържа откъс от поученията на Кирил Иерусалимски (315-386), чийто превод от гръцки е бил направен, както се предполага, по време на царуването на цар Симеон (893-927). Хилендарските листове са открити от Виктор Григорович през 1844 г. в Хилендарския манастир на Света Гора. През 1865 г. той ги е подарил на библитеката на новооснования Одески университет. Днес се пазят в Държавната научна библиотека на Одеса под сигнатура Р1/533. Хилендарските листове са важен паметник за изучаването на ранния период на славянската писменост, кирилската палеография и историята на българския език. Отличава се със старинно писмо и уникална графическа система.

проф. Боряна Велчева

Публикации:
  • Григорович, В. И. О древнейших памятках церковно-славянских. Изв. ОРЯС, т. 1, 1852, 86-103.
  • Срезневский, И. И. Древние славянские памятники юсового письма. СПБ., 1868, 37-38, 187-191.
  • Ягич, В. И. Specimina linguae palaeoslovenicae. Образцы языка церковно-славянского по древнейшим памятникам глаголической и кирилловской письменности. СПб., 1882, 64-66.
  • Kульбакин, Ст. М. Хилендарские листки. Отрывок кирилловской письменности XI века. - Памятники старославянского языка, т. 1, СПб., 1900.
  • Oгїeнко, I. Памятки старослав,нської мови X-XI вїкїв. Варшава, 1929, 42-44, 252-259.
  • Минчева, А. Старобългарски кирилски откъслеци. С., 1978, 24-39, 94-97, 113-201
Образци от ръкописа:
Chilendar folia, f. 2r


Образци от текста:
Chilendar folia, Cyril of Jerusalem       Chilendar folia, Cyril of Jerusalem

 

Oт изданието Старобългарски текстове. Съставители: Татяна Славова, Иван Добрев

София, Лингва, 1996 (Библиотека Св. Наум", № 1).


 
  Copyright 2002-2004 ©  by  Bibliotheca Slavica Team