St. Kl.Ohridski LogoАнаниев противобогомилски надпис от X в. от с. Гиген (Екхус)

Описание      Публикации      Снимка от надписа      Разчитане на надписа
Кратко описание

Надписът е открит от Т. Иванов през 1947 г. в старата църква на с. Гиген, Плевенско. Написан е върху каменен блок широк около 85 см. Ив. Добрев и К. Попконстантинов определят като сполучливо разчитането и доълването на надписа от Иван Гошев и пиремат датировката му - времето на цар Петър (927-970 г.).

Според разчитането на Иван Гошев, надписът гласи: който ... прочете, [това, което напи]сах [да прокъл]не еретика. ако ли пък не го прокълне, то сам да бъде проклет. Ако ли пък прокълне еретика, то господ да го помилва + Тъй писа Анани мо[нах.]

Публикации:
  • Константинова, В. Някои бележки за противобогомилския надпис от Ескус. Археология. 1982, № 3-4, 50-55.
  • Добрев, Ив. и К. Попконстантинов. Епиграфика старобългарска. В: КМЕ, Т. 1, 662-667.

Снимка на надписа:
Надпис на Ананий      
Разчитане

иже ... проч[ътет]ъ [еже нап]иса(х) [да проклъ]нетъ [ер]етика. аще бо и не про[клънетъ]. то д[а бѫ]детъ самъ проклѧ[тъ аще ж]е проклънетъ еретика. то [с]его бъ҃ гъ҃ помилоуетъ + се же писа анани мо[нахъ].


 

Copyright 2002-2004 © by Bibliotheca Slavica Team