St. Kl.Ohridski LogoСтойко Стойков
Stojko Stojkov
(26.10.1912-09.12.1969)За учения   Курсове   Библиография


Роден в София. Завършва СУ, Историко-филологическия факултет, славянска филология (1935). Специализация по опитна фонетика, диалектология и славянско езикознание в Прага (1937-1939). Доктор по философия на Пражкия университет (1939). Асистент в СУ (1943). Доцент (1947). Професор (1950). Декан на Филологическия факултет (1950-1953, 1962-1966). Зам.-ректор на СУ (1958-1960). В Института за български език при БАН: ръководител на Секцията по българска диалектология с лингвистичен атлас (1952-1969), научен секретар (1951-1968) и зам.-директор (1968-1969). Член на СНРБ, на Международната комисия за общославянски лингвистичен атлас. Ръководител на Международната комисия по фонетика и фонология на славянските езици. Секретар на Международния комитет на славистите (1952-1964). Работи в областта на българската диалектология, фонетика, лексикология, лингвистична география. Участва в редколегиите на списанията “Език и литератиура” – 1946-1969, “Български език” – през 1951-1969, дългогодишен отговорен редактор на “Известия на Института за български език”.

За Стойко Стойков:

Приносът на проф. Ст. Стойков в българското езикознание. – Бълг. език, 20, 1970, № 2-3, 94-137.

Д и н е к о в, П. Проблеми на Българското възраждане в научната дейност на проф. Стойко Стойков. – Бълг. език, 20, 1970, № 2-3, 114-116.

М и р ч е в, К. Проф. д-р Стойко Иванов Стойков. – В: В памет на професор Стойко Стойков. (1912-1969). Езиковедски изследвания. С., БАН, 1974, 5-13.

М л а д е н о в, М. Сл. Библиография на трудовете на проф. д-р Стойко Стойков. – В: В памет на професор Стойко Стойков. (1912-1969). Езиковедски изследвания. С., БАН, 1974, 21-43.Kурсове в Софийския университет
  • Увод в българската диалектология
  • Обща фонетика
  • Североизточни български говори
  • Българска диалектология
  • Увод в езикознанието с оглед на българския език
  • Съвременен български език
  • Експериментална фонетика
  • Съвременен български език – фонетика и лексикология
  • Българска фонетика
  • Въпроси на диалектологичното словообразуване и лексикология
Публикации
Отделни книги

Бачо Киро Петров. Материали и документи. С., 1937. 360 с. (Съавт. Ал. Бурмов).

Показалец на обнародваните материали по българска диалектология. – Сб. БАН, 31, 1937. ХХVІІІ, 141 с.

Предосвобожденски периодичен печат. Избор и бележки. С., 1939. 228 с.; 2. изд. С., Хемус, 1943. 244 с.

Иван Богоров. Избрани страници и бележки от Ст. Стойков. С., 1943. ХХVІІІ, 208 с.

Първи стихотворци. Начало на българската поезия. Предговор, избор и бележки. С., 1946. 135 с.

Софийският ученически говор. Принос към българската социална диалектология. – Годишник на СУ, Ист.-филол. факултет, 42, 1945-1946 (1946). 72 с.

Д-р Петър Берон. Рибен буквар. (Предговор, избор и бележки). С., 1949. 116 с.

Петър Берон. Рибен буквар (Буквар с различни поучения). Юбилейно издание по случай 140 години от излизането му. Предговор, редакция и бележки от проф. Ст. Стойков. С., 1964. 114 с.

Петър Берон. Буквар с различни поучения (Рибен буквар). Юбилейно фототипно издание. (Бележки, пояснения към текста, речник и библиография). С., 1964. 164 с.

Д-р Петър Берон. Буквар с различни поучения (Рибен буквар). Стъкмил проф. Ст. Стойков. Предговор проф. Е. Георгиев. Юбилейно фототипно издание по случай 150 години от първото отпечатване на буквара. Бележки, пояснения към текста, пояснения на по-особени и по-непознати думи и изрази, издания на “Буквар с различни поучения”, библиография – написа проф. Ст. Стойков. С., 1974. 141, 32 с.

Увод в българската фонетика. С., БАН, 1955. 174 с.; 2. изд. С., НИ, 1961. 203 с.; 3. изд. под загл. “Увод във фонетиката на българския език”. С., НИ, 1966. 212 с.

Програма за събиране на материали за български диалектен атлас. С., БАН, 1957. 48 с. 2. изд. 1962; 3. доп. изд. 1969.

Инструкция към “Програма за събиране на материали за български диалектен атлас”. С., БАН, 1959. 64 с.; 2. попр. изд. 1968. 72 с.

Българска диалектология. С., НИ, 1962. 251с.; 2. попр. изд. С., 1968. 295 с.; 3. доп. изд. под ред на М. Младенов. С., БАН, 1993. 429 с.; 4. фототипно изд. С., БАН, 2002.

Български народни говори. С., НИ, 1964. 100 с.

Банатският говор. С., БАН, 1967. 490 с. (Трудове по бълг. диалектология. Кн. 3).

Лексиката на банатския говор. С., БАН, 1968. 326 с. (Трудове по бълг. диалектология. Кн. 4).

Общеславянское значение проблемы аканья. С., БАН, 1968. 150 с. (Съавт.: В. Георгиев, В. Журавлев, Ф. Филин).

Упътване за проучване лексиката на местен говор. С., БАН, 1971. 94 с. (Съавт.: М. Младенов).

Речници

Правописен и правоговорен наръчник. С., Бълг. книга, 1945. 398 с. (Съавт.: Ив. Хаджов, Цв. Минков, Д. Осинин, Н. Костов, Л. Андрейчин, С. Илчев, Д. Маджаров, К. Генов).

Правописен речник на българския книжовен език. 3. прераб. изд. С., Нар. просвета, 1954. 252 с. (Съавт.: Л. Андрейчин, В. Георгиев, И. Леков). 4. попр. изд. 1958; 5. стереот. изд. 1960; 6. прераб. изд. 1965; 7. стереот. изд. 1970; 8. стереот. изд. 1974; 9. стереот. изд. 1981; 10. стереот. изд. 1984.

Български тълковен речник. С., Наука и изкуство, 1955. 972 с. (Съавт.: Л. Андрейчин, Л. Георгиев, Ст. Илчев, Н. Костов, И. Леков, Ц. Тодоров). 2. изд. 1963; 3. изд. 1973; 4. изд., доп. и прераб. от Д. Попов. С., НИ, 1994.

Диалектен атлас

Български диалектен атлас. В 4 т. С., БАН, 1964-1981. 1. Югоизточна България. Съст. под ръков. на Ст. Стойков и Б. Бернщейн. С., 1964. Ч. 1. Карти, 277 к.; Ч. 2. Коментари, показалци, 207 с. (Съавт.: Т. Костова, Ив. Кочев, М. Лилов, М. Младенов, Хр. Топалова, Хр. Холиолчев, С. Бернщейн, Г. Венедиктов, Е. Зеленина, Г. Клепикова, Т. Попова, Е. Чешко). 2. Североизточна България. Под ръков. на Ст. Стойков. Ч. 1-2. С., 1966. 160 с. (Съавт.: Д. Вакарелска, Т. Костова, Ив. Кочев, М. Лилов, М. Младенов, Хр. Топалова, Хр. Холиолчев). 3. Югозападна България. Ч. 1-2. С., 1974-1975. 262 с. (Съавт.: Д. Вакарелска, Т. Костова, И. Кочев, М. Младенов, Х. Топалова-Симеонова).

Учебници

Българска диалектология. С., 1949. 135 с. (Унив. лит. Записки № 92).

Увод в езикознанието с оглед на славянските езици. С., 1949. 158 с. (Унив. лит. Записки № 29). (Съавт.: И. Леков, Л. Андрейчин).

Език и общество. – В: Помагало към лекциите и упражненията по Увод в езикозн. С., 1955, 77-92.

Литературен език и диалекти. – В: Помагало към лекциите и упражненията по Увод в езикозн. С., 1955, 139-151.

Основен речников фонд и речников състав. – В: Помагало към лекциите и упражненията по Увод в езикозн. С., 1955, 215-232.

Христоматия по българска диалектология. С., НИ, 1950. 10 с.

Българска диалектология. За I курс на учит. инст. С., Нар. просвета, 1953. 64 с. 2. осн. прераб. изд. 1955.

Българска диалектология. С., НИ, 1954. 240 с. 2. изд. 1956. 220 с.

Български език. Учебник за пед. у-ща за нач. учители. Под ред. на Л. Андрейчин. С., Нар. просвета, 1955. 492 с. (Съавт.: Л. Андрейчин, Н. Костов, К. Мирчев, Е. Николов).

Български език. Учебник за учит. инст. Ч. 3. С., Нар. просвета, 1963. 163 с. (Съавт.: К. Мирчев).

Избрани студии и статии

Български книжовен изговор. Опитно изследване. – Сб. БАН, 37, 1942. Клон истор.-филол. и филос.-общ., № 20, 281-416.

Към новобългарския вокализъм. Учленителен и слухов характер на самогласката ъ. – Макед. преглед, 1942, № 1, 42-52.

Езиковото обучение в гимназията. – Учил. преглед, 1946, № 7-8, 465-476.

Българските социални говори. – Ез. и лит., 1947, № 5, 1-14.

Ятовият въпрос в новобългарския книжовен език. – Год. СУ. Истор.-филол. фак., 44, 1948, 1-145.

Българската фонетична терминология. – Год. СУ. Истор.-филол. фак., 45, 1949, № 4, 1-48.

Palatální souhlásky ve spisovné bulharštině. – Slavia, 1949, № 1-2, 76-85.

Национализъм, космополитизъм, интернационализъм и езикова политика. – Ез. и лит., 1950, № 3, 182-196.

Членуване на имената от мъжки род, единствено число, в българския книжовен език. – Год. СУ. Истор.-филол. фак., 46, 1950, 1-46.

Два спорни въпроса в българския правопис. – Ез. и лит., 1951, № 2, 75-86.

Език и общество. – Ез. и лит., 1951, № 4, 209-222.

Няколко спорни въпроса в българския правопис. – Бълг. ез., 1951, № 1-2, 63-73.

Схващания за разрешаване на спорните въпроси в българския правопис. – Бълг. ез., 1951, № 3-4, 161-171.

Едно ново фонетично явление в западните български говори. (Замяна на палатално л’ с й). – Изв. Инст. бълг. ез., 1, 1952, 147-168.

Литературен език и диалекти. – Изв. Инст. бълг. ез., 2, 1952, 129-171.

Основен речников фонд и речников състав на българския език. – Бълг. ез, 1952, № 1-2, 46-62.

Палаталните съгласни в българския книжовен език. – Изв. Инст. бълг. ез., 1, 1952, 5-63.

Звук и фонема. – Бълг. ез., 1953, № 2, 115-137.

Академик Александър Теодоров-Балан и българският език. (По случай 95-годишнината му). – Бълг. ез., 1954, № 4, 333-356.

Българската правописна и графическа система. – Ез. и лит., 1954, № 2, 117-126.

Unele probleme referitoare la concoanele palatale din limba bulgară literară. – Stud. si cerc. ling., 1954, № 1-2,45-54.

Диалектологията и нейното значение за цялостното проучване на езика. – Бълг. ез., 1955, № 1, 10-18.

Академик Александър Теодоров-Балан и българският език. – В: Сборник в чест на акад. Александър Теодоров-Балан по случай деветдесет и петата му годишнина. С., 1956, 9-30.

Глаголното окончание -ме в българския книжовен език. – В: Сборник в чест на акад. Александър Теодоров-Балан по случай деветдесет и петата му годишнина. С., 1956, 365-374.

Говорът на с. Говедарци, Самоковско. – Изв. Инст. бълг. ез., 4, 1956, 255-320. (Съавт.: К. Костов, П. Банкова, Г. Георгиев, Ж. Желев, А. Кирянов, Р. Новачкова, Й. Пенчев).

Днешно състояние на еркечкия говор. – Изв. Инст. бълг. ез., 4, 1956, 339-367.

Български диалектен атлас. – Ез. и лит., 1957, № 4, 285-296.

Cu privire la schimbările fonetice spontane în limbă. – Stud. si cerc. ling., 1957, № 4, 439-502.

Названията на картофите в българския език. – В: Езиковедски изследвания в чест на акад. Ст. Младенов. С., 1957, 127-140.

Странджанският говор. – Бълг. ез., 1957, № 3, 205-215.

Говор села Твырдицы (Сливенской околии в Болгарии) и села Твардицы (Молдавской ССР). – В: Статьи и материалы по болгарской диалектологии. Вып. 8. М., 1958, 3-63.

Изчезване на имперфект и аорист в банатския говор. – В: Славистичен сборник. По случай IV Международен конгрес на славистите в Москва. Т. 1. Езикознание. С., 1958, 185-208.

Румънски влияния в лексиката на българския банатски говор. – В: Omagiu lui Iorgu Iordan cu prilejul împlinirii a 70 de ani. Bucureşti, 1958, 821-830.

Сърбохърватски влияния върху банатския говор. – Бълг. ез., 1958, № 4-5, 357-370.

Унгарски заемки в банатския говор. – Ез. и лит., 1959, № 3, 176-190.

Говорът на с. Бешенов в Банат. (По материали на румънския лингвистичен атлас “Atlasul lingvistic romîn”). – Бълг. ез., 1960, № 2-3, 188-217; № 4, 320-331; № 5, 385-401.

Образуване на бъдеще време (футурум) в съвременния български език. – В: Езиковедско-етнографски изследвания в памет на акад. Ст. Романски. С., 1960, 239-257.

Немски заемки в банатския говор. – Ез. и лит., 1961, № 6, 19-29.

Българската диалектология по нов път. – В: Българска диалектология. С., 1962, 3-11.

Акане в говора на с. Триград, Девинско. – Бълг. ез., 1963, № 1, 8-21.

Към диалектния вокализъм на българския език. (Преглас на гласна а в гласна е). – В: Славистичен сборник. По случай V Международен конгрес на славистите в София. С., 1963, 285-296.

Названията на две културни растения в български език [на динята и пъпеша]. – Ез. и лит., 1963, № 5, 23-34.

Основното диалектно деление на българския език. – В: Славянска филология. Т. 3. Доклади, съобщения и статии по езикознание. С., 1963, 105-119.

Три местоименни изоглоси в български език. – В: Славистични изследвания (1). Сборник по случай V Международен славистичен конгрес в София. С., 1963, 149-163.

Ятовият преглас в българския език. – Бълг. ез., 1963, № 4-5, 313-332.

Говорът на с. Настан, Девинско. (Един неизвестен досега родопски диалект). – Изв. Инст. бълг. ез., 9, 1964, 367-376.

Вук Караджич и българският език. – Бълг. ез., 1964, № 4-5, 293-314.

Българо-румънски езикови успоредици. Две фонетични явления в български и румънски език. – Ез. и лит., 1966, № 6, 43-52.

Библиография на трудовете на проф. Роже Бернар (1946 – 1968). – Бълг. ез., 1968, № 4-5, 340-349.

Глаголното окончание -ме в българския книжовен език. – В: Р у с и н о в, Р. Христоматия по съвременен български език. Морфология. С., 1968, 178-188.

Към българското диалектно словообразуване. (Словообразувателни варианти на лексемите “камък”, “кремък”, “пламък” и “ремък”). – Бълг. ез., 1968, № 4-5, 358-368.

Към вокалната типология на родопските говори. (Застъпници на старобългарските носови и ерови гласни). – В: Славистичен сборник. По случай VI Международен конгрес на славистите в Прага. С., 1968, 229-243.

Nominale Kasusformen in der bulgarischen Sprache. – Die Welt der Slaven, 1968, № 1, 28-46.

Синтактични диалектизми в български език. – Бълг. ез., 1968, № 2-3, 149-167.

Словообразователните диалектизми в българския език. – В: Славистични изследвания (2). Сборник, посветен на VI Международен славистичен конгрес. С., 1968, 55-72.

За синхрония и диахрония в диалектологията. – Ез. и лит., 1969, № 4, 61-70.

Проект за “Идеографски диалектен речник на българския език”. – Бълг. ез., 1969, № 2, 155-170 (Съавт.: М. Младенов).

Состояние и задачи болгарской диалектологии. – Вопр. языкозн., 1969, № 1, 19-28.

Trois formes pour la determination en bulgare. – Revue desétudes slaves, 48, 1969, 92-108.

Любомир Андрейчин. – Изв. Инст. бълг. ез., 19, 1970, 5-17.

„Рупските“ особености в съртския говор. – Изв. Инст. бълг. ез., 19, 1970, 701-712.

Formele cazuale nominale in limba bulgara. – Romano-slavica, 17, 1970, 129-153.

Българският говор на с. Бълен-Сърб (СР Румъния). – Бълг. ез., 1970, № 2-3, 138-146.

Говорът на с. Мугла, Девинско. – Изв. Инст. бълг. ез., 20, 1971, 3-90.

Ст. Стойков. Българска диалектология Ст. Стойков. Увод в българската фонетика

 

Copyright 2002-2004 © by Bibliotheca Slavica Team