St. Kl.Ohridski LogoСнегаров, Иван Иванов
Snegarov, Ivan Ivanov
(1883 - 1971)Курсове   Библиография


Завършва Духовната семинария в Цариград през 1906 г. и Духовната академия в Киев през 1912 г. със степен “Кандидат по богословие”. Работи като учител в Ениджевардарското класно училище (1906), в Цариградската духовна семинария, а по-късно и в Солунската мъжка реална гимназия (през учебната 1912/1913 г.). Декан на Богословския факултет през учебните 1928/1929 и 1934/1935 г. Дописен член на Българската академия на науките, действителен член на Българския археологически институт и на Македонския научен институт.

Kурсове в Софийския университет
  • История на християнската църква (древна и средновековна)
  • История на българската църква (до края на ХІV в.)
  • История на съвременните православни и славянски църкви (сръбска, карловичка, черногорска, далматинска)

Редактор на периодичните издания Църковен вестник, Духовна култура, Народен страж и Македонски преглед.

Публикации
КНИГИ

Охридската патриаршия. (Нейният произход, граници и епархии). С., 78 с. 1919

История на Охридската архиепископия. Том 1. От основаването й до завладяването на Балканския полуостров от турците. С., 347 с. + 17 (хабилитационен труд). 1924

Отношенията на българската църква и другите православни църкви след провъзгласяването на схизмата. - Църковен архив, 1929, кн. 3-5, 172 + 2 с.

История на Охридската архиепископия – патриаршия. От падането й под турците до нейното унищожение (1394-1767). С., ХІ + 615 с. 1932

Солун в българската духовна култура. Исторически очерк и документи. С., 323 с. (Университетска библиотека № 180).1937

Избрани студии и статии

Българският първоучител Св. Климент Охридски – живот и дейност. - Годишник богосл., ІV (1927-1928), с. 219-334.

Град Охрид (исторически очерк). – Македонски преглед, год. ІV, 1928, кн. 1, 2 и 3, 114 с.

Унищожението на охридската архиепископия. – Годишник богосл., ІІІ (1926-1927), с. 113-138.

Нов препис на кодекса на охридската архиепископия. Годишник богосл., VІІІ (1930-1931), с. 227-306.

Поглед към изворите на св. Никола Софийски. Годишник богосл., (1931-32), с. 1-74.

Пропуски и грешки в издадените книжовни паметници на Св. Никола Софийски.Годишник богосл., ХІ (1933-1934), с. 1-26.

Учредяването на българската православна църква. Македонски преглед, год. VІІ, 1932, кн. 1, с. 1-40.

Из арбанашките старопечатни книги в Софийската народна библиотека.Списание на Българската академия, кн. LXI, 1937, c. 141-176.

Скопската епархия. Исторически очерк ивъзражения върху съчинението на проф. Р. Груич “Скопска митрополия” (Скопие 1935).Годишник богосл.,ХV (1937-1938), с. 1-132; ХVІ (1938-1939), с. 1-184.

ПРЕВОДИ

Третият вселенски събор и първенството на римския епископ, от атинския архиепископ Христитос. (Превод от гръцки). С., 1934.

Българските земи ...
 

Copyright 2002-2004 © by Bibliotheca Slavica Team