St. Kl.Ohridski LogoКуйо Куев
Kuio Kuev
(11.11.1909 - 28.12.1991)Курсове   Библиография


Завършва СУ, Историко-филологическия факултет, славянска филология (1937).Специализация по славистика в университетите във Виена и Лайпциг (1941-1942), по старобългаристика в СССР (Москва, Ленинград, Киев, Одеса, Вилнюс, Лвов), Югославия (Загреб, Любляна), Полша, Чехословакия, Румъния и др. Асистент в СУ (1947). Доцент (1957). Професор(1961). Хоноруван професор (1976). Доктор на филологическите науки (1973). Зам. декан на Филологическия факултет (1962-1965) и декан на Факултета по славянски филологии (1972-1976). Културен аташе във Варшава (1948-1951). Ръководител на Летния колоквиум по старобългаристика в София и на Колоквиума по старобългаристика за чужденци (1978-1982). Директор на Центъра по българистика към БАН и на Комитета за култура (1982-1984).Член на СНРБ (1945) и на Дружеството на филолозите българисти.

Kурсове в Софийския университет
  • История на чешката литература
  • История на югославските литератури
  • История на полската литература
  • Старобългарска литература
Докторска дисертация

Черноризец Храбър. - СУ. Факултет по славянски филологии. 1973.

Публикации
Монографии

Чувството за природата у Иван Вазов. Севлиево, (печ. Братство), 1943. 131 с.

Konstantyn Kostenecki w literaturze bulgarskiej i serbskiej. Krakow, Uniw. Jagiellonski, 1950. 128 p.

Черноризец Храбър. С.,БАН, 1967. 454 с.

Климент Охридски. Събрани съчинения. Т.1-3. Обраб...С., БАН, 1970-1977.
1. Съавт.: Б. Ангелов, Кл. Иванова, Хр. Кодов.
Т. 1. Поучения и слова. 1970. 778 с.
Т.2. Поучения и слова. 1977. 846 с.
Т.3. Пространни жития на Кирил и Методий.1973. 262 с., с факс.

Азбучната молитва в славянските литератури. С., БАН, 1974. 362 с., с факс.

Съдбата на старобългарските ръкописи през вековете. С., Наука и изкуство, 1979. 224 с., с факс.
1. (2. прераб. и доп. изд.). 1986.

Иван Александровият сборник от 1348 г. С., БАН, 1981. 412 с., с факс.

Събрани съчинения на Константин Костенечки. Изследване и текст. С., БАН, 1986. 574 с.(Съавт.: Г.Петков.)

Речници

Полско-българки речник. Slownik polsko-bulgarski. (Под ред. на Ив. Леков и Фр. Славски). С., БАН, 1961. 1120 с. (Съавт.:А.Ганчева-Зографова, Д. Икономов, Я. Николова, В. Смоховска-Петрова, В.Цветкова, А.Панкевич-Щерева).

Студии и статии

Областното име Романия или Романя в народната ни песен и историята. - Ез. и лит., 1946, №5, 22-31.

Славянската идея в творчеството на Петър Прерадович. - Учил. преглед, 1947, №3, 191-204.

Обществено-политическите възгледи на Адам Мицкевич. - Ез. и лит.,1949, №3, 167-178.

Полската драма след Втората световна война. - Ез. и лит., 1951, №4, 245-259

Вазови произведения на полски език. - Год. СУ. Филол. фак., 48, 1953, 165-223.

Революционният път на Адам Мицкевич. - Ез. и лит.,1953, №6, 333-352.

Идейно-творческото развитие на Ванда Василевска . - Ез. и лит., 1955, №1-2, 75-95

Wie Adam Mickiewicz und Konrad Rylejew miteinander bekant wurden. - Ztschr. Slaw., 1, 1956, № 1, 69-72.

Към чешко-полските литературни връзки от края на XIX и началото на XX в. - Изв. Инст. лит., 4, 1956, 225-292.

По кое летоброене се е ръководил Черноризец Храбър. - Истор. преглед, 1956, №5, 83-93.

Развитие на Адам Мицкевичевите революционни възгледи до 1830 г. Ч. 1. - Год. СУ. Филол. фак., 51, 1956, №2, 161-300.

По въпроса за драматизацията на романа "Асен" от Зигмунд Милковски у нас. - Ез. и лит.,1957, №3, 223-227.

Развитие на Адам Мицкевичевите революционни възгледи след 1830 г. Ч. 2. - Год. СУ. Филол. фак., 52, 1957, №1, 59-217.

Юлиуш Словацки в България. - В: Славист сб. Т.1. Езикозн. С.,1958, 339-378.

Към въпроса за началото на славянската писменост. - Год. СУ. Филол. фак., 54, 1960, №1, 1-108.

Мария Конопницка в България. - Год. СУ. Филол. фак., 54, 1961, №3, 633-679.

Към въпроса за авторството на Азбучната молитва. - В: Славист. студии. Сб. по случай V международен славист. конгр. в София. С. 1963, 325-336.

Към въпроса за славянското единство в поезията на Петър Прерадович. - В: Слав. филология. Т.4. Докл., съобщ.и статии по литературозн. С., 1963, 97-119.

К истории издания П. Й. Шафариком сказания Черноризца Храбра "О письменых".- Тр. Отд. древнерус. лит. 19, 1963, 448-451.

Към въпроса за Кириловото пространно житие като исторически паметник. - В: Хиляда и сто години слав. писменост. 863-1963. Сб. в чест на Кирил и Методий. С., 1963, с. 119-126.

Към историята на първото стихотворение на Г.С.Раковски. - В: Г. Ст. Раковски. Възгледи, дейност и живот. Т.1 . С.,1964, 433-437.

Към въпроса за титлата "екзарх" в старобългарската книжнина. - Изв. Инст. истор. ,14-15,1964, 325-345.

Zur Geschichte der "Dreisprachendoktrin". - Byzantinobulgarica, 2, 1966, 53-65.

Судьба сборника Ивана Александра 1348 г. - Тр. отд. древнерус. лит. 21, 1969, 117-121.

Една клетвена формула в старославянските ръкописи и документи. - Ricerche slav., 17-19, 1970-1971, 113-121.

Българските преводи на поемата "Конрад Валенрод". - В: Слав. филология. Т.13. Литературозн. С., 1973, 75-89.

За думата "тахъ" в старославянските ръкописи. - В: Славист. изслед. [3]. С., 1973, 64-67.

Симеоновият сборник и неговите потомци. - Год. СУ. Фак. слав. филол., 67, 1974, №2, 1-48.

Съдбата на Ловчанския сборник, писан преди 1331 г. - В: Търновска книж. школа.1371-1971. Междунар.симп. В.Търново, 11-14 окт. 1971. (Докл. и науч. съобщ.). С., 1974, 79-88.

Проникване на несторианството в Търново през XIV в. - Векове, 1976, №2, 39-41.

Археографические наблюдения над сборником Симеона в старославянских литературах. - В: Изборник Святослава 1073 года. М., 1977, 50-56.

Бележки за съчинението на Георги Хировоск в славянските литератури.- Старобълг лит., 2, 1977, 46-60.

Археографски бележки за разпространението на Симеоновия (Светославовия) сборник в старите славянски литератури. - Старобълг. лит., 1979, №5, 38-56.

Нови преписи от "Черковное сказание" на Константин Преславски . - В: Помощни истор. дисциплини. Т.1., С., 1979, 247-266.

История на Супрасълския сборник. - В: Проучвания върху Супрасълския сб. Старобълг.паметник от X в. Докл. и разисквания пред I междунар. симп. за Супрасълския сб. 28-30 септ. 1977, Шумен. С.,1980, 9-12.

Образът на Иван Александър в среднобългарската поезия. - В: Сб. в чест на проф. Иван Дуйчев. С.,1980, 256-259.

Судьба Слепченского апостола.- Сов. славяновед., 1981, №1, 61-65.

Триезичната ерес и делото на Кирил и Методий на фона на Средновековието. - В: Константин-Кирил Философ. Материали от науч. конф. по случай 1150 год. от рождението му. В. Търново,10-11.XI.1977 г. и Рим, 12-13.XII.1977 г. С.,1981, 85-94.

За генезиса на "Кръстоносци".(Предг.). - В: Сенкевич, Хенрик. Кръстоносци. Истор. роман. С.,1982, 5-10

.

Das Schicksal des Psalterium von Pogodin. - Palaeobulgarica, 1982, №3, 108-111.

Миграция на старобългарски писмени паметници към Киевская Русь през X-XII в.- В: Слав. филология. Т.18. Литературозн. и фолклор. С.,1983, 5-14.

Проложните жития за Кирил и Методий в ленинградските книгохранилища. - Старобългаристика, 1985, №1, 8-36.

Похвалата на цар Симеон - реконструкция и разбор. - Старобългаристика, 1986, №2, 3-23.


Черноризец Храбър
Съдбата ...

 

  Copyright ©  2003 by Bibliotheca Slavica Team