St. Kl.Ohridski LogoИван Симеонов Дуйчев
Ivan Simeonov Dujčev
(01.05.1947 - 24.04.1986 )Курсове   Библиография


Завършва Историко-филологически факултет, История (1932). Специализира византология в Рим (1932-1935). Доктор на Римския университет (1935). Завършва школа по палеография и архивистика при Ватикана (1935). Асистент в СУ (1936). Доцент (1939). Старши научен сътрудник І ст. в Института за българска история при БАН (1949). Професор (1967). Академик (1981). Заслужил деятел на науката (1972). Народен деятел на науката (1977). Ръководител на Семинара по българска история (1939-1944) и по история на източните народи (1943-1944). Завеждащ секция Научна информация, библиография, документация и научен архив в института по история при БАН (1968). Член на Международната комисия за издаване изворите за история на Византия, на Главната редакционна комисия на Реперториума на историческите извори за Средновековието в Рим (1955), на Академията на науките, изкуствата и литературата в Палермо (1967). Професор-гост в Центъра по византология в Дъмбъртън Оукс - Вашингтон (1969-1970). Редовен член на Академията на науките в Неапол (1975). Почетен член на Британската академия на науките (1976).

Kурсове в Софийския университет
 • История на първото българско царство (1940-1942)
 • Въведение в изучаването на българската история (1940-1941)
 • Историографски опити у нас през Второто българско царство и турското робство (1941-1942)
 • Българска история през VІІІ и ІХ век (1942)
 • Българска история през Х и ХІ век (1943)
 • Най-нова българска историография (1943)
 • Българска история, общ курс (1943-1944)
 • Четени лекции в Англия, Гърция, Испания, Италия, Полша, Румъния, САЩ, СССР, Франция, ФРГ, Чехословакия, Югославия.
Докторска дисертация

Avvisi di Ragusa. Documenti sull'Impero turco nel sec. XVII e sulla guerra di Candia. Roma, 1935, XLVII + 295 pp.

Публикации
Монографии

Il cattolicesimo in Bulgaria nel secolo XVII secondo i processi informativi sulla nomina dei vescovi cattolici. Roma, 1937, 202 pp.

Софийската католишка архиескопия през ХVІІ в. Изучаване и документи. С., 1939, VІІІ, 203 стр. с илюстрации (Материали за историята на София. Кн. 10).

Из старата българска книжнина. Кн. 1-2. С., Хемус, 1940-1944.
1. Книжовни и исторически паметници от Първото българско царство. 1940. ХХІV, 232 стр.
2. Книжовни и исторически паметници от Второто българско царство. 1944. ХХХVІ, 436 стр.

Македония в българската история. С., Македонски научен институт, 1941, 44 стр.

Св. Климент Охридски. С., 1941, 24 стр. с илюстр.

Цар Иван Асен ІІ. 1218 - 1241. По случай от 700 г. от неговата смърт. С., 1941, 55 стр.

Страници из българското минало. С., 1944, 140 стр.

Лекции по архивистика. С., 1950, 186 стр., цикл. издание.

Естествознанието в Средновековна България. Сб. от истор. извори. С., 1954, 631 стр. (съавт.: Ц. Кристанов).

Българското военно изкуство през феодализма. С., 11958. 648 стр. с 18 л. ил. 1 л. к. (съавт.: Щ. Атанасов, Д. Ангелов, Г. Цанкова-Петкова, Д. Христов, Б. Чолпанов).

Рилският манастир. Историческо минало и паметници. С., 1960, 42 стр., с илюстр.

Миниатюрите на Манасиевата летопис. С., 1962, 138 стр. с репрод. (прев. на англ., нем., сърбохрв. и френски ез.).

Medioevo bizantino-slavo. 1-3. Roma, 1965-1971. (Storia e lett. Raccolta di studi e testi. № 102, 113, 119).
1. 1965. ХХХVІ, 580 p.
2. 1968. ХІІ, 642 p.
3. 1971. ХVІ, 722 p.

Болонски псалтир. Български книжовен паметник от ХІІІ в. Фототипно издание с увод и бележки С., 1968. ХХХVІ, 532 стр.

L'importance de Constantin le Philosophe-Cyrille dans l'historie de la culture européenne. S., Sofia-Press, 1969, 14 p. (също на англ. и исп. ез.).

Slavia orthodoxa. Coll. Stud. In the History of the Slav. Middle Ages. London, 1970, 276 pp.

Българско средновековие. Проучвания върху политическата и културната история на средновековна България. С., 1972, 620 стр.

La crise idéologique de 1203-1204 et ses répercussions sur la civilisation byzantine. Paris, 1976. 68 p. (Cahiers de travaux et de conf. 1. Cristianisme byzant. еt archéologie chrétienne).

Cronaca di Monevmasia. Introd., testo crit. е note a cura di ... Palermo, 1976. XLVII, 36 p. (1st. Sic. di studi bizant. e neoellen. Testi e monumenti. Testi 12).

Древноезически мислители и писатели в старата българска живопис. Изследване. С., Септември, 1978, 183 стр. с илюстр. (паралелен текст и на нем. ез.; също и в на нем език в Düsseldorf, 1976).

Проучвания върху средновековната българска история и култура. Сб. Статии. С., 1981, 183 стр. с илюстр.

Кирилометодиевска библиография 1940-1980. С., 1983, 724 стр. (в съавт. с: А. Кирмагова, А. Паунова).

Страници от миналото. Очерци. С., 1983, 368 стр.

Пътеки от утрото. Очерци за средновековната българска култура. С., 1985, 265 стр. с илюстр.

Преводи

Гръцки извори за българската история. Т. 1-6. С., 1954-1965. (БАН, Институт за история).
1. 1954. 240 стр. (Прев. И: Г. Цанкова, В. Тъпкова, С. Лишев).
2. 1958. 380 стр. (Прев. И: Д. Дечев, В. Бешевлиев, Г. Цанкова-Петкова, В. Тъпкова-Заимова, М. Войнов, В. Велков).
3. (Състав. и ред. …). 1960, 330 стр. (Съст. и: Г. Цанкова-Петкова, В. Тъпкова-Заимова, Л. Йончев, П. Тивчев).
4. (Състав. и ред. …). 1961, 360 стр. (Съст. и: Г. Цанкова-Петкова, В. Тъпкова-Заимова, Л. Йончев, П. Тивчев).
5. (Състав. и ред. …). 1964. 356 стр. ( Съст. и: М. Войнов, Л. Йончев , Г. Цанкова-Петкова, В. Тъпкова-Заимова).
6. (Състав. и ред. …) 1965. 370 стр. (Съст. и: Л. Йончев, П. Тивчев, Г. Цанкова-Петкова, В. Тъпкова-Заимова).

Студии и статии

Lettres d'information de la Republique de Raguse. - Годишник на Софийския униревситет, ХХХІІІ (1936/1937), 72 стр.

България при Шишмановци. - В: Мутафчиев, П. История на българския народ. Т. 2. С., 1943, с. 215-326. (2. изд. 1944 г.).

Преписката на папа Инокентий ІІІ с българите. - Год. на СУ, Историко-филологически факултет, 38, 1942, с. 1-116.

За същинското значение на името Mökros у Анна Комнина. - Македонски преглед, VІІІ, 1933, кн. 3, с. 14-36; кн. 4, с. 1-20.

За документите из Ватиканския архив, отнасящи се до българската история (ІХ-ХІV вв.).- Известия на историческото дружество, ХІІІ, 1933, с. 113-142.

Il francescanesimo in Bulgaria nei sec. XIII e XIV. - Miscellanea Francescana, vol. XXXIV, fasc. 3, 1934, pp. 254-264; fasc. 4, pp. 323-329.

Une interpolation chez Anne Comnene. - Byzantion, X, 1935, pp. 107-115.

Apunti di storia bizantino-bulgara. - Studi bizantini e neolellenici, IV 1935, pp. 129-138.

Латинските надписи по ватиканския препис на Манасиевата хроника. - Известия на Българския арх. институт, VІІІ, 1934, с. 369-378.

Нови житийни данни за похода на императора Никифора І в България през 811 г. - Спис. Бълг. акад., LIV, с. 147-186.

Uno studio inedito di mons. G. G. Ciampini sui papa Formoso. - Archivio de la Società Deputazione Romana di Storia Patria, 1937, vol. 57, pp. 1-45.

Protobulgares et Slaves. - Annales de'l Institut Kondakov, vol. X, 1937, pp. 145-154.

Държава и църква в Средновековна България. - Родина, 1940, № 2, с. 82-96.

Из писмата на патриарха Николая Мистика. - Известия на Българското историческо дружество, 16-18, 1940, с. 212-218.

Italienische Kultureinflüsse in Bulgarien während des 17. Jahrhunderts. - Südost-forschungen, 5, 1940, S. 813-822.

Описание на България от 1640 г. на архиепископа Петър Богдан. - Архив посел. проучв., 1940, № 2, с. 174-210.

Приноси към средновековната българска история. - Годишник на Пловдивската народна библиотека и музей, 1940, с. 195-213; Известия на Българското историческо дружество, 19-20, 1944, с. 51-65.

Професор П. Ников. - Известия на Българското историческо дружество, 16-18, 1940, с. 1-10.

Les rapport entre l'hagiographie bulgare et l'hagiographie byzantine au Moyen âge. - In: VI. congr. intern. des étud. byzant. Alger. Res., rapp. et commun. Paris, 1940, p. 152-153.

Überlieferung über di Genuesen aus Bulgarien. - Leipzigere Vierteiljahrschrift für Südosteuropa, 4, 1940, No 3, S. 170-175.

Bemerkungen zu byzantinischen Historikern. - Byzant. Ztschr., 1941, No 1, 3 p.

Балканският югоизток през първата половина на VІ в. - Беломорски преглед, 1, 1942, с. 229-270.

Die bulgarische Geschichsforschung wahrend des letzten Vierteiljahrhunderts (1918-1942). - Südostforsch., 7, 1942, S. 546-573.

Българският княз Пленимир. - Македонски преглед, 1942, № 1, с. 13-20.

Едно кратко описание на Вардара от ХІІ в. - Македонски преглед, 1942, № 3, с. 1-7.

Die letzten Jahre des letzten erzbischofs Jakobos von Archida. - Byzantinoslavica, 1942, No 2, S. 369-375.

Прилеп в нашето минало. - Год. на СУ. Офиц. Отд., 38, 1942, с. 273-275.

Прояви на народностно самосъзнание у нас през ХVІІ в. - Македонски преглед, 1, 1942, с. 386-410.

Търговските връзки между България и Италия през средните векове. - Проф. мисъл, 1942, № 5-6, с. 16-23.

Гадаене по книги в средновековието. - Изв. Нар. етногр. Музей, 14, 1943, с. 49-55.

Приноси към историята на Иван Асен ІІ. - Сп. БАН, 66, 1943, с. 147-179.

Die Rolle des bulgarischen Volkstums und der bulgarischen Landschaften in der bulgarischen Geschichte. - Bulgaria, 1944, S. 199-219.

Проучвания върху българското средновековие. - Сб. БАН, 41, 1945, № 1, с. 1-176.

 

 
 Copyright 2002-2004 © by Bibliotheca Slavica Team